Okresné stavebné bytové družstvo Čadca

OSBD Čadca spravuje 85 bytových domov. Priemerný vek bytových domov v správe OSBD Čadca je 33 rokov.
Veková štruktúra domov v porovnaní s celoslovenským priemerom je relatívne dobrá avšak nie bez problémová a vyžaduje primeranú starostlivosť zo strany správcu. Komplexná obnova bytového fondu je dlhodobým procesom a musí byť strategickým poslaním každého správcu.

Jedna z najdôležitejších priorít OSBD Čadca je komplexná obnovu a rekonštrukcia družstevného bytového fondu, pričom kladieme dôraz najmä na:

  • predĺženie životnosti súčasného bytového fondu až o 30 rokov,
  • odstránenie systémových porúch panelovej technológie,
  • podstatné zníženie energetickej náročnosti domov a bytov
  • zefektívnenie technickej a ekonomickej prevádzky bytového fondu.

V ďalších oblastiach rozvoja OSBD Čadca bude treba venovať náležitú pozornosť v oblasti výkonu správy. OSBD Čadca,  ako správca sa bude zameriavať na skvalitnenie a rozšírenie správcovských služieb. Budeme  vykonať zefektívnenie a optimalizáciu nákladov na výkon správcovstva.