Domový poriadok OSBD Čadca

Tento domový poriadok sa vzťahuje na nájomcov družstevných bytov a vlastníkov bytov, ktorí so správcom uzavreli zmluvu o výkone správy.

P R V Á  Č A S Ť

V Š E O B E C N É  U S T A N O V E N I A

Čl. 1

Povinnosti a práva správcu bytov

1. Základné práva a povinnosti Okresného stavebného bytového družstva v Čadci ako správcu bytov, /garáží/, spoločných priestorov a ostatných zariadení v dome upravujú Stanovy OSBD v Čadci, ustanovenia Obchodného a Občianskeho zákonníka a príslušné vykonávacie predpisy.

2. OSBD ako správca domu je povinné zabezpečiť nájomcom v družstevných bytoch a vlastníkom bytov nerušené užívanie bytov. Ďalej je povinné všetkým bývajúcim zabezpečiť poskytovanie všetkých služieb spojených s bývaním.

3. Správca je povinný vykonávať riadnu údržbu a potrebné opravy domu a jeho zariadení na základe podnetu (žiadanky) zástupcu bývajúcich (ďalej zástupca vlastníkov domového výboru).

4. Družstvo uhradí faktúru za vykonané práce v dome, len na základe prebratia práce zástupcom vlastníkov, alebo ním povereným zástupcom.

 

Čl. 2

Práva a povinnosti nájomcov a vlastníkov bytov

1. Hlavnou povinnosťou nájomcov bytov i vlastníkov bytov vo vzťahu k správcovi je platenie preddávkovaných úhrad za užívanie bytu a služby s užívaním spojené.

2. Nájomca družstevného bytu má právo na primeranú zľavu z úhrady za užívanie bytu, ak správca napriek jeho upozorneniu neodstránil v byte závady, ktoré podstatne alebo dlhší čas zhoršujú jeho užívanie. Právo na primeranú zľavu z úhrady má nájomca i vtedy, ak je užívanie bytu zhoršené neplnením alebo chybným plnením služieb. Ďalšie podrobnosti ohľadne zľavy upravujú Stanovy OSBD v Čadci a vnútrodružstevné smernice.

3. Vlastník bytu má právo na zľavu z úhrad len vtedy, ak je užívanie bytu zhoršené neplnením alebo chybným plnením služieb.

4. Všetci bývajúci v dome sú povinní riadne užívať byt, spoločné zariadenia domu a chrániť tak majetok pred poškodením a znehodnotením, zachovávať zásady občianskeho spolunažívania a tak vytvárať podmienky na nerušené bývanie a užívanie spoločných priestorov a zariadení v dome.

5. Nájomca i vlastník bytu môže vykonávať stavebné úpravy v byte len po predbežnom statickom posúdení a písomnom súhlase správcu domu.

6. Nájomca i vlastník bytu je povinný poverenému zástupcovi správcu umožniť vstup do bytu vo vopred oznámenom termíne, za účelom vykonania nutnej prehliadky alebo opravy v byte. V prípade havárie, keď hrozí škoda na majetku je poverený zástupca správcu oprávnený vstúpiť do bytu aj bez predchádzajúceho oznámenia a súhlasu, za účasti príslušníka polície, o čom sa spíše na mieste záznam.

7. Nájomca i vlastník bytu sú povinní nahlásiť správcovi každú zmenu počtu osôb, ktoré s ním v byte bývajú.

 

D R U H Á Č A S Ť

Čl. 3

Užívanie spoločných priestorov a zariadení

1. Spoločné priestory a zariadenia sú miesta na spoločné užívanie všetkých obyvateľov domu. Používajú sa výhradne na účely, pre ktoré boli zriadené. Sú v spoluvlastníctve všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov.

2. O spôsobe užívania spoločných priestorov sa dohodnú vlastníci bytov na domovej schôdzi domu.

3. Náklady spojené s údržbou domu sa hradia z fondu opráv. Náklady na odstránenie závad, spôsobených úmyselne alebo z nedbanlivosti, znáša ten, kto ich zavinil. Za týmto účelom je potrebné vyhotoviť zápis o spôsobení závady, resp. škody so svedkom, prípadne u škôd väčšieho rozsahu za účasti polície.

4. V spoločných priestoroch a zariadeniach domu podľa § 2 odstavca g) zákona č. 67/1997 o ochrane nefajčiarov v znení neskorších zmien a doplnkov charakterizovaných ako vrejne prístupné priestory je prísny zákaz fajčenia.

 

Čl. 4

1. O poriadok a čistotu v spoločných priestoroch sa povinne starajú obyvatelia domu (vchodu) podľa poradia, resp. iným dohodnutým spôsobom, vtedy o tom rozhoduje väčšina nájomníkov a vlastníkov bytov. Do udržiavania čistoty sa zahrňujú tieto priestory

 • vstupná časť hlavného a vedľajšieho vchodu,
 • príslušná časť pivničného priestoru,
 • kabína výťahu a dvere,
 • chodníky pred dverami v zimnom období, odstránenie snehu alebo poľadovice pred vchodmi podľa potreby tak, aby bola zabezpečená bezpečnosť chodcov v súlade s príslušnými nariadeniami mesta.2. Poriadok a čistotu chodieb a schodíšť na jednotlivých podlažiach udržujú striedavo obyvatelia príslušného podlažia podľa potreby, najmenej jedenkrát týždenne

3. Najmenej jedenkrát do roka sa vykoná pod vedením určeného zéstupcu vlastníkov dôkladné vyčistenie spoločných priestorov a blízkeho okolia domu. Na spoločnom upratovaní sa zúčastní aspoň jeden člen domácnosti z každého bytu.

4. Služby na udržovanie čistoty a poriadku vo vchode určuje rozpisom na jednotlivé týždne vchodový dôverník vchodu. Na nesplnenie povinnosti službukonajúceho vhodným spôsobom upozorní.

5. S užívateľom, vlastníkom bytu, ktprý si neplnia svoje povinnosti pri udržovaní poriadku a čistoty v dome vykoná pohovor domový výbor o čom vyhotoví zápis. Pri opakovanom neplnení povinnosti pri udržiavaní poriadku a čistoty v dome podá domový výbor sťažnosť príslušnému MÚ – odbor kontroly na porušovanie susedského spolužitia a dobrých mravov v dome.

6. Užívateľ alebo vlastník bytu je povinný na svoje náklady odstrániť mimoriadne znečistenie, ktoré spôsobil v dome sám alebo príslušník jeho domácnosti. Ak túto povinnosť nesplní, môže správca znečistenie odstrániť na jeho náklad.

7. Užívateľ alebo vlastník bytu znáša náklady na prečistenie upchatej kanalizácie, ak toto upchatie spôsobil. Ak nie je možné vinníka zistiť náklady znášajú všetci užívatelia, resp. vlastníci, ktorí sú napojení na stupačku.

8. Smeti a odpadky sa vysýpajú do nádob na to určených tak, aby sa zachovala maximálna čistota.

 

Čl. 5

Informačné zariadenia v dome

1. Zástupca vlastníkov zabezpečí správne označenie vchodu a vo vchode umiestni informačnú tabuľu s menami užívateľov a vlastníkov bytov. Na tabuli ďalej predseda čl. samosprávy uvedie :

 • označenie a adresu domu,
 • názov a adresu správcu domu,
 • meno a adresu zástupca vlastníkov
 • o informačné tabule sa stará zástupca vlastníkov a umiestňuje ich na viditeľnom a prístupnom mieste.

2. Nájomca i vlastník bytu je povinný zabezpečiť si a udržiavať čitateľnú menovku na byte, zvončeku a poštovej schránke.

 

Čl. 6

Ostatné zariadenia v dome

1. Ku hlavným uzáverom vody, ústredného kúrenia a plynu, ku kanalizačným čistiacim otvorom a k iným podobným zariadeniam, pokiaľ sú v spoločných priestoroch, musí byť zabezpečený voľný prístup. Ak sa uvedené zariadenia nachádzajú v priestoroch užívaných výlučne nájomcom, resp. vlastníkom bytu tento je povinný na požiadanie predsedu čl. samosprávy sprístupniť priestory za účelom technických zásahov a opráv.

2. Hlavné uzávery plynu a vody musia byť označené dobre viditeľnými orientačnými nápismi.

3. Osoba, ktorá uzatvára hlavné uzávery vody, plynu, ústredného kúrenia a pod. je povinná zabezpečiť ohlásenie odstávky obyvateľom bloku. Doba uzavretia a otvorenia musí byť obyvateľom včas oznámená.

 

Čl. 7

Užívanie garáží

1. Nájomca i vlastník garáže je povinný dodržiavať príslušné ustanovenia domového poriadku, najmä zásady udržiavania poriadku a čistoty v dome, dodržiavanie nočného pokoja a pod.

 

Čl. 8

Televízne a rozhlasové antény

1. Nájomcom i vlastníkom bytov sa zakazuje na strechách domov zriaďovať individuálne televízne a rozhlasové antény, ak je dom vybavený antenným rozvodom.

2. Prípadné škody spôsobené porušením tohto článku je povinný uhradiť nájomca, resp. vlastník príslušného bytu v plnej výške.

 

Čl. 9

Protipožiarne opatrenia

1. Správca domu je povinný oboznámiť obyvateľov domu so zásadami protipožiarnej ochrany ich vyvesením na viditeľnom mieste vo vchode.

2. Nájomcovia a vlastníci bytov /garáží/ sú povinný dodržiavať všetky opatrenia požiarnej bezpečnosti. Nájomcom, resp. vlastníkom bytov /garáží/ je zakázané

 • skladovať horľavé kvapaliny,
 • používať otvorený oheň na povalách, v pivniciach a v spoločných priestoroch v dome,
 • vykonávať akékoľvek stavebné úpravy v únikových trasách (prehradzovanie spoločných chodieb),
 • skladovať rôzny domáci materiál v blízkosti protipožiarnych zásahových zariadení (hydrantov),
  fajčiť v spoločných priestoroch a na spoločných chodbách,
 • skladovať mopedy a motocykle v spoločných priestoroch.

3. Každý nájomca, resp. vlastník bytu je povinný hlásiť správcovi domu vznik každého požiaru i drobného zahorenia.

4. Správca domu je povinný udržiavať hasiace zariadenia v prevádzky spôsobilom stave.

 

Čl. 10

Pivnice

1. Zástupca vlastníkov je povinný očíslovať pivnice zhodne s očíslovaním bytov.

2. Ak užívatelia, resp. vlastníci bytov uskladňujú v pivnici potraviny, alebo iný materiál, sú povinní urobiť také opatrenia, aby tieto neboli zdrojom rozširovania hmyzu a hlodavcov.

3. Vstup s otvoreným ohňom do pivnice je zakázaný. V čase mrazov musia byť pivničné okienka zatvorené.

 

Čl. 11

Uzatváranie a zamykanie domu

1. Zástupca vlastníkov zabezpečuje funkčným uzatváraním vchodových dverí samozatváračom, prípadne funkčným elektrickým vrátnikom. Zamykanie vchodu sa vykonáva podľa dohody obyvateľov bytov vo vchode.

 

Čl. 12

Prášenie a čistenie

1. Koberce, rohožky, periny, matrace a pod. je dovolené prášiť iba na miestach na to určených správcom alebo obcou v čase od 7,00 – 20,00 hod. okrem dní, ktoré pripadajú na sviatky. Vytriasať, vyprašovať alebo zhadzovať z balkónov alebo okien akékoľvek predmety je zakázané.

2. Na chodbách, schodištiach, povalách, z okien a do svetlíkov čistiť obuv, šatstvo a iné predmety nie je dovolené.

 

Čl. 13

Kľud v dome

1. Užívatelia, resp. vlastníci bytov a ich spolubývajúci sú povinní správať sa tak, aby nadmerným hlukom nerušili ostatných obyvateľov domu.

2. Právo na nerušený odpočinok vyžaduje, aby sa v čase nočného pokoja, t.j. od 22,00 – 06,00 hod. vylúčil akýkoľvek hluk prenikajúci do iných bytov. V tomto čase sa nesmie najmä hrať na hudobné nástroje, spievať, hlučne sa zabávať a vôbec vykonávať akúkoľvek činnosť z ktorej vzniká hluk. Užívatelia, resp. vlastníci bytov sú povinní stíšiť v tomto čase rozhlasové a televízne prijímače a pod. na izbovú počuteľnosť.

3. Užívateľ, resp. vlastník bytu je povinný postarať sa o odrušenie činnosti elektrických spotrebičov, ak tieto rušia príjem rozhlasových a televíznych prijímačov v ostatných bytoch.

4. Priestupky proti domovému poriadku, proti občianskemu spolunažívaniu a priestupky poškodzujúce majetok správcu, resp. vlastníkov bytov sa riešia na domovej schôdzi, prípadne na úrovni orgánov miestnej štátnej správy, resp. v občianskom súdnom konaní.

 

Čl. 14

Domáce zvieratá

1. Chovať psov, mačky a iné zvieratá je dovolené len so súhlasom nadpolovičnej väčšiny užívateľov, resp. vlastníkov bytov príslušného vchodu a súhlasu členskej samosprávy a pokiaľ tieto zvieratá nespôsobujú hygienické závady, nečistotu a neohrozujú obyvateľov domu.

2. Súhlas na chovanie psov nie je potrebný, ak sa jedná o psov určených na sprevádzanie a ochranu slepcov nevidomých, invalidným osobám, ktoré potrebujú psa ako doprovod, pritom vždy majiteľ zabezpečí potrebné hygienické a veterinárne opatrenia.

3. Voľný pohyb psov (bez doprovodu na remeni a s ochranným náhubkom) je zakázaný a to aj v spoločných priestoroch domu.

 

T R E T I A  Č A S Ť

Čl. 15

Vzťahy obyvateľov domu a správcu

Zástupca vlastníkov

1. Vzťahy medzi obyvateľmi vchodu a správcom zabezpečuje žástupca vlastníkov , ktorého volia obyvatelia bloku z vlastných radov.

2. Povinnosti zástupca vlastníkov upravuje smernica správcu.

 

Š T V R T Á  Č A S Ť

Čl. 16

Z á v e r e č n é  u s t a n o v e n i a

S ustanoveniami tohto domového poriadku sú povinní zoznámiť sa všetci užívatelia bytov a garáží v dome a tiež ich rodinní príslušníci.

Porušovanie domového poriadku je predmetom priestupkového konania na príslušnom Okresnom úrade.

predseda predstavenstva OSBD Čadca: JUDr. Oľga Krönová

podpredseda predstavenstva OSBD Čadca: Ing. Jozef Makuka