Stanovy OSBD

 

Okresného stavebného bytového družstva Čadca

PRVÁ ČASŤ

Čl. 1

1. Stanovy družstva sú základným vnútrodružstevným predpisom.

2. Družstvo prijalo obchodné meno: Okresné stavebné bytové družstvo

3. Družstvo má sídlo: ul. Gočárova 252, 022 47 Čadca

4. Družstvo má identifikačné číslo organizácie: 31622704

Čl. 2

1. Družstvo je spoločenstvom neuzavretého počtu osôb, ktoré je založené za účelom podnikania a zabezpečovania hospodárskych, sociálnych a iných potrieb svojich členov, a to najmä obstarávať si spoločnou činnosťou a spoločnými prostriedkami byty, nebytové priestory, hospodáriť s nimi, a tak sa podieľať na uspokojovaní svojich bytových potrieb a tým aj spoločenského záujmu a vykonávať správu bytových domov, v ktorých sa nachádzajú byty a nebytové priestory, ktoré prešli z vlastníctva družstva do vlastníctva jeho členov.

2. Družstvo je právnickou osobou, vystupuje v právnych vzťahoch vo svojom mene a nesie zodpovednosť vyplývajúcu z týchto vzťahov. Za porušenie svojich záväzkov zodpovedá celým svojím majetkom.

3. Družstvo je účastníkom združenia právnických osôb v Slovenskom zväze bytových družstiev Bratislava.

DRUHÁ ČASŤ

Čl. 3

Predmetom činnosti družstva je:

 • správa a údržba bytového fondu
 • prenájom bytových a nebytových priestorov
 • vykonávanie inžinierskej činnosti
 • čistenie kanalizačného potrubia – pretláčanie
 • zriaďovanie a prevádzkovanie verejnej telekomunikačnej siete a na poskytovanie služby retransmisie televíznych a rozhlasových služieb prostredníctvom siete KDS podľa podmienok všeobecného povolenia č. VPT-1/2001 vydaného TÚ SR
 • uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
 • montáž určených meradiel
 • vedenie účtovníctva
 • reklamné a propagačné činnosti
 • výkon činnosti stavebného dozoru
 • finančný leasing
 • sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností
 • nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností

Družstvo najmä zabezpečuje:

a) prenájom bytov, garáží a ateliérov vo vlastníctve družstva svojim členom a zabezpečovanie plnení, poskytovanie ktorých je spojené s ich užívaním,

b) správu, prevádzku a údržbu bytových domov, bytov, nebytových priestorov, garáží a ateliérov vo vlastníctve družstva,

c) správu, prevádzku a údržbu bytov, nebytových priestorov, garáží a ateliérov vo vlastníctve fyzických osôb, ktoré nadobudli podľa zák. č. 42/1992 Zb. a zák. č. 182/93 Z. z.., spoločných častí a spoločných zariadení domu a plnenia, poskytovanie ktorých je spojené s ich užívaním,

d) výstavbu bytov a nebytových priestorov vrátane bytov a nebytových priestorov získaných nadstavbou, vstavbou a bytov získaných prestavbou nebytových priestorov do vlastníctva družstva,

e) prenájom nehnuteľností – nebytových priestorov,

f) inžiniersku činnosť,

g) správu nehnuteľností vo vlastníctve právnických alebo fyzických osôb na základe honoráru,

h) čistenie kanalizačného potrubia pre domy v správe družstva, iné organizácie a objekty,

i) zabezpečuje autodopravu i pre členov družstva, iné organizácie a súkromné osoby,

j) čistenie kanalizačného potrubia – pretláčanie.

Činnosti uvedené v ods. 1 pod písm. a) až d) sú hlavnými činnosťami, pre ktoré družstvo vzniklo.

TRETIA ČASŤ

Členstvo v družstve

Čl. 4

Vznik členstva

1. Členmi družstva môžu byť fyzické a právnické osoby, ktoré vlastnia byt alebo nebytový priestor v správe OSBD Čadca.

2. Ak nemá člen družstva trvalý pobyt v Slovenskej republike, je povinný zvoliť si zástupcu na vybavovanie členských záležitostí a jeho meno oznámiť družstvu.

3. Za maloletého člena koná a robí právne úkony jeho zákonný zástupca.

Čl. 5

1. Členstvo vzniká dňom, keď predstavenstvo rozhodne o prijatí za člena na základe písomnej prihlášky. K prihláške musí byť pripojené potvrdenie o zaplatení zápisného vo výške 10,- € a základného členského vkladu vo výške 16,60 €. Prihlášku môže podať len plnoletý občan.

2. Predstavenstvo je povinné rozhodnúť o prihláške najneskôr na prvom zasadaní v mesiaci nasledujúcom po dni, kedy bola družstvu doručená. Toto rozhodnutie musí byť členovi doručené doporučeným listom.

3. Družstvo vráti zápisné a základný členský vklad občanovi, ktorého neprijalo za člena, do tridsiatich dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o neprijatí za člena družstva.

Čl. 6

Prechod členstva

1. Smrťou člena prechádza jeho členstvo v družstve na dediča členských práv a povinností, ktorý požiadal o členstvo v zmysle zákona. Ak dedič členského podielu o členstvo nepožiada, má právo na vyrovnávací podiel.

2. Členstvo v družstve prechádza aj dňom vzniku nájmu družstevného bytu na základe dohody o výmene družstevného bytu.

Čl. 7

Spoločné členstvo manželov

1. Ak vznikne len jednému z manželov za trvania manželstva právo na uzavretie zmluvy o nájme družstevného bytu (nebytového priestoru) alebo prejde na neho členstvo a nájom bytu (nebytového priestoru) podľa čl. 6, vznikne so spoločným nájmom bytu aj spoločné členstvo manželov v družstve, z tohto členstva sú obaja manželia oprávnení a povinní spoločne a nerozdielne. Manželia ako spoloční členovia majú jeden hlas.

2. Spoločné členstvo manželov nevznikne, ak manželia spolu trvale nežijú.

3. Právo spoločného nájmu nebytového priestoru manželmi, a teda ani spoločné členstvo manželov v družstve nevynikne v prípade, ak nebytový priestor slúži na výkon povolania len jednému z manželov.

Čl. 8

1. Vznikom spoločného členstva manželov nezaniká to individuálne členstvo ktoréhokoľvek z nich, ktoré sa nepremenilo na ich spoločné členstvo.

2. Existencia spoločného členstva manželov nevylučuje vznik individuálneho členstva ktoréhokoľvek z nich v tom istom alebo v inom stavebnom bytovom družstve.

Splynutie, premena a rozdelenie členstva

Čl. 9

plynutie členstva

1. Ak člen získa v tom istom družstve ďalšie členstvo, napr. z dôvodu dedenia, prevodom členských práv a povinností, zlúčenia družstiev a prevodu časti majetku, vyzve družstvo člena, aby vykonal dispozíciu s členstvom podľa čl. 18. Ak člen nevykoná takúto dispozíciu do troch mesiacov od výzvy družstva, splynie takto získané členstvo s členstvom pôvodným v členstvo jediné.

2. Z dôvodov uvedených v ods. 1, splynú navzájom aj spoločné členstvá manželov. Vznikom spoločného členstva manželov nesplynie to individuálne členstvo ktoréhokoľvek z nich, ktoré sa nepremenilo na ich spoločné členstvo.

3. Pri splynutí členstiev podľa ods. 1 a 2, platí dĺžka najstaršieho členstva. Členské práva a povinnosti z takto splynutého členstva zostávajú členovi zachované.

Čl. 10

Premena členstva

K premene členstva dochádza v týchto prípadoch:

1. Spoločné členstvo manželov sa mení na individuálne členstvo jedného z bývalých manželov, alebo na individuálne členstvo každého z nich v prípade uvedenom v čl. 26 ods. 2 a 3..

2. Individuálne členstvo poručiteľa sa v prípade uvedenom v čl. 23 ods. 2 mení na individuálne členstvá (alebo spoločné členstvo manželov) každého z dedičov jednotlivých členských podielov poručiteľa.

3. Individuálne členstvo jedného z manželov, spoločných užívateľov družstevného bytu (nebytového priestoru) sa výmenou družstevného bytu (nebytového priestoru) mení na spoločné členstvo manželov.

4. Individuálne členstvo užívateľa družstevného bytu (nebytového priestoru) sa prevodom členských práv a povinností na jedného z manželov za trvania manželstva mení na spoločné členstvo manželov.


Čl. 11

Rozdelenie členstva

K rozdeleniu členstva dochádza v prípadoch rozdelenia družstva alebo prevodu časti jeho majetku, ak členovi alebo manželom – spoločným členom, zostane aj v dôsledku rozdelenia družstva alebo prevodu časti jeho majetku v družstvách majetková účasť na výstavbe bytu (bytov) alebo nebytového priestoru.

Čl. 12

Členské práva a povinnosti

Člen družstva má právo najmä:

a) zúčastňovať sa osobne alebo prostredníctvom svojho zákonného zástupcu na rokovaní a rozhodovaní volebnej schôdze členov, alebo prostredníctvom zvolených delegátov na rokovaní a rozhodovaní zhromaždenia delegátov,

b) byť volený do orgánov družstva, ak má plnú spôsobilosť na právne úkony,

c) zúčastňovať sa na družstevnej činnosti a požívať výhody, ktoré družstvo poskytuje svojim členom,

d) predkladať návrhy na zlepšenie činnosti družstva, obracať sa s podnetmi, pripomienkami alebo sťažnosťami týkajúcimi sa činnosti družstva na orgány družstva a byť o ich vybavení informovaný,

e) na pridelenie konkrétne určeného bytu (nebytového priestoru), ak na výzvu družstva zaplatí členský podiel vo výške a v lehote určenej družstvom. Pri svojpomocnej výstavbe vzniká členovi toto právo zaplatením splatnej peňažnej čiastky zálohového členského podielu s uzavretím písomnej zmluvy o inom plnení. Člen má právo na vydanie rozhodnutia o pridelení bytu do tridsiatich dní po vzniku práva na pridelenie bytu,

f) na uzavretie zmluvy o nájme družstevného bytu (nebytového priestoru) na základe rozhodnutia o pridelení družstevného bytu (nebytového priestoru) vydaného príslušným orgánom družstva, prevodu členských práv a povinností alebo ich časti a na základe dohody o výmene bytu,

g) na uzavretie zmluvy o výkone správy,

h) na ročné vyúčtovanie zaplatených záloh nájomného, a záloh za plnenia poskytované s užívaním bytu a na vysporiadanie podľa zásad schválených zhromaždením delegátov.

Čl. 13

Člen družstva je povinný najmä:

a) dodržiavať stanovy a plniť uznesenia orgánov družstva, vydané v súlade so zákonom a stanovami,

b) zaplatiť členský podiel v určenej výške a lehote,

c) platiť nájomné a úhradu za plnenia poskytované s užívaním bytu alebo zálohy na ne a príspevky do fondu údržby a opráv,

d) hradiť príspevky na činnosť družstva a za úkony vo výške určenej zhromaždením delegátov,

e) chrániť družstevný majetok, dodržiavať domový poriadok, prevádzkový poriadok nebytových priestorov, predpisy o požiarnej ochrane a riadne užívať a udržiavať byt (nebytový priestor), ako aj spoločné priestory a zariadenia domu a riadne používať plnenia poskytované s užívaním bytu (nebytového priestoru),

f) hradiť všetky opravy v byte súvisiace s jeho užívaním a náklady spojené s bežnou údržbou bytu,

g) uzavrieť s družstvom nájomnú zmluvu o nájme bytu (nebytového priestoru), ktorý je spôsobilý na užívanie v lehote určenej družstvom, alebo uhradiť družstvu škodu, ktorá mu vznikne oneskoreným prevzatím bytu (nebytového priestoru), alebo zmluvu o výkone správy,

h) oznamovať družstvu včas zmeny týkajúce sa člena a príslušníkov jeho domácnosti, ktoré sú podstatné pre vedenie členskej a bytovej evidencie a rozúčtovanie plnení poskytovaných s užívaním bytu (nebytového priestoru),

i) umožňovať povereným zástupcom družstva po predchádzajúcom oznámení zistenia technického stavu bytu (nebytového priestoru), najmä stavu vyhradených technických zariadení a odpisovanie, servis a ciachovanie meračov,

j) podieľať sa na úhrade straty družstva do výšky základného členského vkladu,

k) prispievať na úhradu schodku základnej ekonomickej jednotky (straty družstva)

l) podieľať sa pracovne alebo finančne na pravidelnom upratovaní spoločných priestorov domu.

Čl. 14

Členstvo v družstve pri súčasnom vlastníctve bytu (nebytového priestoru)

1. Člen, ktorý v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi nadobudol vlastníctvo k bytu (nebytovému priestoru) má práva a povinnosti výslovne uvedené v stanovách a ďalej má práva a povinnosti ako člen – nájomca* družstevného bytu s výnimkou ustanovení čl. 12, písm. e) a f) a tých práv a povinností, ktoré sú obsahom nájomného vzťahu.

2. Pokiaľ sa v týchto stanovách hovorí o nájomnom, u člena – vlastníka to znamená povinnosť platiť náklady na správu a prevádzku bytu a domu.

3. V prípade, že člen – vlastník byt (nebytový priestor) prenajme, je povinný v nájomnej zmluve zabezpečiť plnenie všetkých povinností voči družstvu, ktoré pre neho vyplývajú zo zmluvy o prevode vlastníctva k bytu zo stanov. Tým však nie je dotknutá jeho zodpovednosť ako vlastníka za plnenie a konanie, za ktoré sám družstvu zodpovedá.

4. V prípade predaja alebo darovania bytu je predávajúci alebo darca povinný predložiť kúpnu alebo darovaciu zmluvu družstvu do 30 dní od registrácie.

5. Ďalšie vzájomné práva a povinnosti člena – vlastníka družstva sú uvedené v zmluve o prevode družstevného bytu do vlastníctva.

Čl. 15

Vklady

1. Majetkovú účasť člena v družstve tvorí základný členský vklad 1/a ďalší členský vklad 2/.

2. Základný členský vklad je pre všetkých členov družstva rovnaký a je 16,60 €. Počas trvania členstva nemôže majetková účasť člena v družstve klesnúť pod hodnotu základného členského vkladu.

3. Ďalší členský vklad je vklad splatený pred alebo počas výstavby domu, podľa čl. 16, ods. 3)-4) týchto Stanov, ako aj členom splatený investičný úver a iné plnenie v prospech družstva.

4. Družstvo nesmie vyplácať svojim členom úroky z členských vkladov, ak zákon neustanovuje inak.

1/ paragraf 223 ods. 3 Obchodného zákonníka

2/ paragraf 223 ods. 4 Obchodného zákonníka

Čl. 16

Členský podiel

1. Členský podiel predstavuje účasť člena na družstve. Každý člen môže mať v družstve len jeden členský podiel.

2. Členský podiel sa neodpisuje (pokiaľ podľa rozhodnutia zhromaždenia delegátov sa členský podiel odpisuje, rozumie sa zostatkovou hodnotou členského podielu členský podiel znížený úmerne k opotrebovaniu stavby podľa plánovanej doby jej životnosti).

3. Výšku ďalšieho členského vkladu určí družstvo vopred pred začatím výstavby tak, aby jeho výška kryla rozdiel medzi rozpočtom stanovenými nákladmi pripadajúcimi na byt, alebo nebytový priestor, ktorý bude pridelený členovi, a súhrnom príslušnej časti štátneho príspevku na výstavbu domu, úveru poskytnutého peňažným ústavom a iných zdrojov poskytnutých na výstavbu. Ak je to nevyhnutné na pokrytie nákladov výstavby, môže družstvo uložiť členom dotknutým výstavbou domu povinnosť zaplatiť ďalší členský vklad i počas výstavby domu. Člen je povinný uhradiť takýto vklad vo výške, spôsobom a v lehote určenej družstvom.

Pokiaľ sa v týchto stanovách hovorí o členoch – nájomcoch, vzťahujú sa primerane tieto ustanovenia aj na členov – vlastníkov, s výnimkou tých prípadov, ktoré upravujú osobitné zákony.

4. Člen je povinný zaplatiť ďalší členský vklad vo výške určenej podľa ods. 3) pred začatím výstavby v lehote určenej družstvom. Iné plnenie spočíva v hodnote prác, prípadne hodnote vecného plnenia pri svojpomocnej výstavbe, a to v rozsahu určenom zmluvou o vklade iným plnením, uzavretou medzi družstvom a členom.

Čl. 17

Členský podiel uvoľneného bytu

1. Pred uzavretím nájomnej zmluvy uvoľneného bytu (nebytového priestoru) určí predstavenstvo výšku členského podielu nasledujúceho užívateľa čiastkou zodpovedajúcou hodnote členského podielu, zvýšeného o splatený úver.

2. Pokiaľ je dôvodom uvoľnenia bytu (nebytového priestoru) zánik členstva doterajšieho nájomcu podľa čl. 24 ods. 1 písm. a) a pri majetkovom vyporiadaní zročné pohľadávky družstva prevýšia jeho členský a vyrovnací podiel (čl. 27 ods. 8), nezapočítaný zvyšok pohľadávok družstva predstavuje dlh doterajšieho nájomcu. Tento dlh preberá nasledujúci člen – nájomca písomnou dohodou s družstvom o pristúpení k záväzku podľa § 533 Občianskeho zákonníka.

3. Prípadný rozdiel medzi výškou členského podielu vyplateného doterajšiemu nájomcovi bytu a výškou členského podielu uhradeného nasledujúcim nájomcom sa zúčtuje podľa rozhodnutia zhromaždenia delegátov.

Čl. 18

Prevod práv a povinností spojených s členstvom v družstve

Prevod práv a povinností spojených s členstvom v družstve na základe dohody nepodlieha súhlasu predstavenstva. Členské práva a povinnosti spojené s členstvom prechádzajú na nadobúdateľa vo vzťahu k družstvu predložením zmluvy o prevode členstva príslušnému družstvu alebo neskorším dňom uvedeným v tejto zmluve. Tie isté účinky ako predloženie zmluvy o prevode členstva nastávajú dňom, ktorým príslušné družstvo dostane písomné oznámenie doterajšieho člena o prevode členstva a písomný súhlas nadobúdateľa členstva.


Čl. 19

Prevod častí práv a povinností spojených s členstvom

1. Člen môže previesť časť práv a povinností spojených s členstvom za podmienok uvedených v čl. 18 na iného člena toho istého družstva v prípadoch:

a) keď člen – nájomca družstevného bytu (nebytového priestoru) z dôvodu dedenia, prevodu práv a povinností spojených s členstvom, zlúčenia družstiev, alebo prevodu časti majetku družstva získal právo na pridelenie iného bytu (nebytového priestoru) v tom istom družstve, alebo na nájom bytu a jeho členstvá už splynuli podľa čl. 9 ods. 1,

b) keď člen – nájomca družstevného bytu získal právo na pridelenie iného bytu v družstve zaplatením členského podielu,

c) keď člen – nájomca družstevného bytu a nebytového priestoru prevádza časť práv a povinností spojených s členstvom v družstve týkajúce sa buď bytu alebo nebytového priestoru.

2. Členovia toho istého družstva si môžu vzájomne previesť časť práv a povinností spojených s členstvom, a to v prípadoch, keď predmetom prevodu sú práva a povinnosti týkajúce sa bytov, z ktorých aspoň k jednému nevznikol nájom bytu uzavretím nájomnej zmluvy.

Čl. 20

Zánik členstva

Členstvo v družstve zaniká:

a) dohodou,

b) vystúpením,

c) smrťou člena, pokiaľ jeho členstvo neprejde na dediča,

d) vylúčením,

e) zánikom družstva likvidáciou,

f) vyhlásením konkurzu na majetok člena,

g) zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku člena,

h) dňom účinnosti kúpnej zmluvy v súvislosti s predajom bytu vo vlastníctve člena, pokiaľ členstvo neprevedie na nadobúdateľa.

Čl. 21

Dohoda

1. Ak sa družstvo a člen dohodnú na zániku členstva, členstvo zaniká dohodnutým dňom.

2. Dohodu o zániku členstva uzatvárajú družstvo a člen písomne. Jedno vyhotovenie dohody o skončení členstva vydá družstvo členovi.

Čl. 22

Vystúpenie

1. Člen môže z družstva vystúpiť. Členstvo zaniká uplynutím doby dvoch mesiacov, táto lehota začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení písomného oznámenia člena o vystúpení z družstva.

2. Člen, ktorý nesúhlasí s prevodom svojich členských práv a povinností na právneho nástupcu družstva, môže z družstva vystúpiť ku dňu, kedy k tomuto prevodu má dôjsť, ak to oznámi predstavenstvu do jedného týždňa po uznesení najvyššieho orgánu družstva. Nárok na vyrovnací podiel je povinný uhradiť členovi, ktorý z družstva vystúpil, právny nástupca družstva do jedného mesiaca odo dňa, kedy na neho prešlo imanie družstva.

3. Oznámenie o vystúpení môže člen odvolať písomne a so súhlasom družstva.

Čl. 23

Smrť člena

1. Ak zomrie člen a nejde o spoločné členstvo manželov, prechádza dňom jeho smrti členstvo v družstve na dediča, ktorému pripadol základný členský vklad alebo členský podiel, ak o členstvo požiadal v zmysle čl. 6 týchto Stanov. S prechodom členstva prechádza na dediča aj nájom družstevného bytu (nebytového priestoru), prípadne právo na uzavretie nájomnej zmluvy o nájme družstevného bytu (nebytového priestoru). Ak neprešlo členstvo na dediča, zaniká smrťou člena.

2. Ak patrili poručiteľovi dva alebo viac členských podielov v tom istom družstve, môžu jednotlivé členské podiely pripadnúť rôznym dedičom. Tým sa poručiteľovo členstvo premení dňom jeho smrti na dve alebo viac individuálnych členstiev (prípadne spoločných členstiev manželov) jednotlivých dedičov.

3. Členským podielom sa pre účely dedičstva rozumie zostatková hodnota členského podielu a hodnota inej majetkovej účasti poručiteľa na nákladoch výstavby družstevného bytu (miestnosti neslúžiacej na bývanie).

Čl. 24

Vylúčenie

1. Predstavenstvo môže rozhodnúť o vylúčení člena:

a) ak závažným spôsobom alebo opätovne i napriek výstrahe porušuje svoje členské povinnosti určené zákonom alebo stanovami,

b) ak bol právoplatne odsúdený pre úmyselný trestný čin, ktorý spáchal proti družstvu, jeho majetku alebo členom družstva,

c) ak po prevode bytu do osobného vlastníctva nezaplatil v lehote určenej predstavenstvom základný členský vklad podľa čl. 5 ods. 1.

2. Predstavenstvo môže rozhodnúť o vylúčení člena v prípadoch uvedených v ods. 1. písm. a), b) iba do troch mesiacov odo dňa, keď zistilo dôvod na vylúčenie, najneskôr však do jedného roka odo dňa, keď tento dôvod vznikol.

3. Ak je konanie člena, v ktorom možno vidieť dôvod na vylúčenie podľa ods. 1. písm. b) predmetom šetrenia iného orgánu, začína sa lehota troch mesiacov podľa ods. 2, dňom, keď sa družstvo dozvedelo o výsledku tohto šetrenia.

4. V rozhodnutí o vylúčení člena z družstva musí byť uvedený dôvod podľa ods. 1, ktorý sa nemôže dodatočne meniť, členstvo zaniká dňom, keď bolo doručené rozhodnutie predstavenstva o vylúčení členovi.

5. Ak člen nesúhlasí s rozhodnutím predstavenstva o vylúčení, môže do 15 dní od doručenia písomného rozhodnutia podať odvolanie na zhromaždenie delegátov. Odvolanie má odkladný účinok.

6. Súd na návrh člena, ktorého sa rozhodnutie týka, vyhlási rozhodnutie zhromaždenia delegátov o vylúčení za neplatné, ak je v rozpore s právnymi predpismi alebo stanovami.

7. Pri vyslovení neplatnosti zániku členstva podľa ods. 6, vzniká poškodenému právo na úhradu spôsobenej škody.

Čl. 25

Likvidácia družstva

Členstvo zaniká po zrušení družstva a ukončení jeho likvidácie dňom výmazu družstva z obchodného registra.

Čl. 26

Zánik spoločného členstva manželov

1. Spoločné členstvo manželov v družstve zaniká:

a) smrťou jedného z manželov,

b) dohodou rozvedených manželov,

c) rozhodnutím súdu o zrušení práva spoločného nájmu bytu (nebytového

priestoru) rozvedenými manželmi.

2. Ak zanikne spoločné členstvo manželov v družstve smrťou jedného z nich, zostáva členom družstva a nájomcom družstevného bytu (nebytového priestoru) pozostalý/á/ manžel/ka/. Po rozvode manželstva zostáva členom družstva a užívateľom družstevného bytu (nebytového priestoru) ten z rozvedených manželov, ktorý bol určený dohodou rozvedených manželov alebo rozhodnutím súdu.

3. Ak sa po rozvode manželstva rozvedení manželia – spoloční členovia družstva, ktorí užívajú spoločne družstevný byt a nebytový priestor dohodnú, že jeden z nich bude ako člen družstva užívať družstevný byt a druhý nebytový priestor, alebo ak tak rozhodne súd, zaniká spoločné členstvo manželov jeho premenou na individuálne členstvá každého z nich dňom uzavretia dohody alebo dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu, to isté platí, ak sa tak dohodnú alebo rozhodne súd pri užívaní dvoch bytov.

4. Spoločné členstvo manželov v družstve zaniká aj prevodom ich členských práv a povinností, písomnou dohodou s družstvom, vystúpením, vylúčením a zánikom družstva po ukončení likvidácie.


Čl. 27

Majetkové vysporiadanie

1. Zánikom členstva podľa čl. 20 vzniká bývalému členovi (spoločným členom) alebo jeho dedičom nárok na vyrovnací podiel, ktorý sa určuje v súlade s § 233 Obch. Z. s prihliadnutím na čl. 15 týchto stanov.

2. U nebývajúceho člena sa vyrovnací podiel rovná výplate základného členského vkladu. Pri zániku členstva nájomcu družstevného bytu (nebytového priestoru) sa vyrovnací podiel rovná výplate členského podielu, zhodnoteného o členom splatenú časť úmoru úveru.

3. Pri zániku členstva vlastníka (spoluvlastníkov) bytu (nebytového priestoru) vzniká doterajšiemu členovi nárok na vyrovnací podiel, len ak po prevode bytu (nebytového priestoru) do jeho vlastníctva zaplatil družstvu základný členský vklad. V takomto prípade sa jeho vyrovnací podiel rovná výplate základného členského vkladu.

4. Nárok na výplatu vyrovnacieho podielu vzniká uplynutím troch mesiacov po schválení ročnej účtovnej uzávierky za rok, v ktorom členstvo zaniklo. Ak to hospodárska situácia dovoľuje, družstvo môže uspokojiť tento nárok, alebo jeho časť aj skôr.

5. Výplata vyrovnacieho podielu je viazaná na uvoľnenie družstevného bytu (nebytového priestoru). Výplata hodnoty splatenej časti úmoru úveru je ďalej viazaná na splatenie členského podielu podľa čl. 17.

6. Ak zanikne nájom bytu bez zániku členstva, vznikne členovi nárok na výplatu vyrovnacieho podielu zníženého o základný členský vklad, uplynutím troch mesiacov od schválenia ročnej účtovnej uzávierky za rok, v ktorom po zániku nájmu prestal byt užívať a vyprataný ho vrátil družstvu.

7. Okrem nároku na výplatu vyrovnacieho podielu nemá bývalý člen alebo jeho dedičia z dôvodu zániku členstva nárok na akúkoľvek inú časť majetku družstva.

8. Pri výplate vyrovnacieho podielu započíta družstvo svoje zročné pohľadávky voči bývalému členovi.


Čl. 28

Zánikom členstva v dôsledku prevodu práv a povinností spojených s členstvom alebo výmeny bytu, nevzniká doterajšiemu členovi voči družstvu nárok na vyrovnávací podiel podľa článku 27. Vzájomné nároky si účastníci prevodu alebo výmeny bytu usporiadajú medzi sebou.


Čl. 29

Členská evidencia

Družstvo vedie zoznam všetkých členov. Do zoznamu sa zapisuje okrem mena a bydliska fyzickej osoby ako člena, aj výška jeho základného a ďalšieho členského vkladu. V zozname sa bez zbytočného odkladu vyznačia všetky zmeny evidovaných skutočností. Predstavenstvo umožní každému, kto preukáže právny záujem, aby do zoznamu nahliadol. Člen družstva má právo do zoznamu nahliadať a žiadať vydanie potvrdenia o svojom členstve a obsahu zápisu v zozname.ŠTVRTÁ ČASŤ

Nájom družstevného bytu (nebytového priestoru)

Čl. 30

Vznik nájmu družstevného bytu (nebytového priestoru)

1. Nájom družstevného bytu (nebytového priestoru) vzniká nájomnou zmluvou, ktorou družstvo (prenajímateľ) prenecháva svojmu členovi (nájomcovi) do užívania družstevný byt (nebytový priestor). Nájom družstevného bytu (nebytového priestoru) sa uzatvára na dobu neurčitú.

2. Členovi vznikne právo na uzavretie nájomnej zmluvy:

a) na základe rozhodnutia o pridelení družstevného bytu (nebytového priestoru), vydaného príslušným orgánom družstva,

b) prevodom členských práv povinností podľa čl. 18 alebo prevodom časti členských práv a povinností podľa čl. 19,

c) na základe dohody o výmene bytu.

3. Nájomná zmluva musí obsahovať označenie predmetu a rozsah užívania, výšku nájomného a spôsob výpočtu za plnenia spojené s užívaním bytu. Ak sa nájomná zmluva neuzatvorila písomne, vyhotoví sa o jej obsahu zápisnica.

Čl. 31

Práva a povinnosti z nájmu bytu

1. S členom – nájomcom družstevného bytu a s manželmi – spoločnými nájomcami, môžu na základe ich práva v byte bývať ich príbuzní v priamom rade, súrodenci, zať, nevesta, ako aj osoby, ktoré žijú s nájomcom v spoločnej domácnosti. Počet týchto osôb a jeho zmenu je nájomca povinný bez zbytočného odkladu oznámiť družstvu.

2. Nájomca bytu a osoby, ktoré s ním žijú v spoločnej domácnosti, majú popri práve užívať byt aj právo užívať spoločné priestory a zariadenia domu, ako aj požívať plnenia, ktorých poskytovanie je spojené s užívaním bytu.

3. Nájomca je povinný užívať byt, spoločné priestory a zariadenia domu, riadne požívať plnenia, ktorých poskytovanie je spojené s užívaním bytu.

4. Nájomcovia sú povinní pri výkone svojich práv dbať, aby sa v dome vytvorilo prostredie zabezpečujúce ostatným nájomcom výkon ich práv.


Čl. 32

1. Družstvo je povinné zabezpečiť členovi – nájomcovi družstevného bytu plný a nerušený výkon jeho práv spojených s užívaním bytu. Je povinné najmä odovzdať mu byt v stave spôsobilom na riadne užívanie a na plnenia poskytované s užívaním bytu, pokiaľ byt nebude získaný prevodom členských práv alebo vzájomnou výmenou.

2. Všetky drobné opravy v byte súvisiace s jeho užívaním a náklady spojené s bežnou údržbou hradí nájomca (spoloční nájomníci). Drobnými opravami nie sú opravy a výmeny vodoinštalačných, plynových, kanalizačných a vykurovacích rozvodov (vrátane vykurovacích telies).

Čl. 33

1. Ak družstvo nesplní svoju povinnosť odstrániť závady, ktoré bránia riadnemu užívaniu bytu, alebo ktorými je výkon nájomcovho práva ohrozený, má nájomca právo po predchádzajúcom upozornení družstva závady odstrániť v nevyhnutnej miere a požadovať od družstva náhradu účelne vynaložených nákladov. Právo na náhradu musí uplatniť na družstve bez zbytočného odkladu. Právo zanikne, ak sa neuplatnilo do šiestich mesiacov od odstránenia závad.

2. Ak člen – nájomca družstevného bytu sa nepostará o včasné vykonanie drobných opráv a obvyklej údržby bytu, družstvo má právo urobiť tak po predchádzajúcom upozornení člena na jeho náklad samo.

Čl. 34

Člen – nájomca družstevného bytu je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť družstvu potrebu týchto opráv v byte, ktoré má zabezpečiť družstvo a umožniť ich vykonanie, inak zodpovedá za škodu, ktorá vznikla nesplnením tejto povinnosti.

Čl. 35

Člen – nájomca družstevného bytu je povinný odstrániť závady a poškodenia, ktoré spôsobil v dome sám, alebo tí, ktorí s ním bývajú. Ak sa tak nestane, má družstvo právo po predchádzajúcom upozornení člena závady a poškodenia odstrániť a požadovať od neho náhradu. Nájomca družstevného bytu je povinný udržiavať v bezchybnom stave elektrickú inštaláciu v byte. V prípade závady je povinný zabezpečiť jej odstránenie odborne spôsobilou osobou alebo organizáciou. Nepreťažovať elektrické obvody pripájaním nadmerného množstva elektrických spotrebičov. Nevykonávať neodborné zásahy do elektrickej inštalácie.

Čl. 36

Člen družstva nesmie vykonávať stavebné úpravy v rozpore so stavebným zákonom.

Čl. 37

Družstvo je oprávnené vykonávať stavebné úpravy bytu a iné podstatné zmeny v byte len so súhlasom člena – nájomcu družstevného bytu. Ak vykonáva družstvo takéto úpravy na príkaz príslušného orgánu štátnej správy, je člen povinný ich vykonanie umožniť, inak zodpovedá za škodu, ktorá vznikla nesplnením tejto povinnosti.

Čl. 38

Nájomné a úhrada za plnenie poskytované s užívaním bytu

1. Člen – nájomca družstevného bytu je povinný platiť nájomné vo výške skutočných nákladov vynaložených družstvom na jeho prevádzku a správu.

2. Súčasťou nájomného je tiež príspevok určený na tvorbu Fondu prevádzky, údržby a opráv. Jeho minimálnu výšku odporúča Predstavenstvo OSBD.

3. Záloha na nájomné sa platí mesiac vopred, t. j. najneskôr do posledného dňa predchádzajúceho mesiaca. Rozdiel medzi zálohou a skutočnými nákladmi vynaloženými družstvom na prevádzku a správu bytu alebo nebytového priestoru za kalendárny rok vyúčtuje družstvo s členom najneskôr do 31. mája nasledujúceho roka. Rozdiel medzi tvorbou a čerpaním fondu opráv sa do vyúčtovania nezahrňuje.

4. Preddavky na úhradu za plnenia spojené s užívaním bytu sa platia spolu so zálohou na nájomné. Rozdiel medzi zálohou a skutočnými nákladmi družstva vynaloženými na poskytnuté plnenia v priebehu kalendárneho roka (alebo pre zúčtovanie určitého druhu služieb určeného obdobia) vyúčtuje družstvo s členom najneskôr do 31. mája nasledujúceho roka

5. Výšku preddavkov nájomného, resp. úhrad za plnenia spojené s užívaním bytu určuje družstvo na základe poslednej známej skutočnosti a pokiaľ mu je známe, aj s ohľadom na predpokladané zmeny či iné okolnosti, ktoré by mohli mať vplyv na výšku preddavku. Tento postup použije družstvo aj počas roka v prípade, ak zistí, že okolnosti, za ktorých boli pôvodné preddavky stanovené sa zmenili v miere, ktorá vyžaduje zmenu ich výšky.

6. Vyúčtovaním zistený preplatok podľa ods. 3 a 4 uhradí družstvo členovi najneskôr do 30 dní po vyúčtovaní. V tej istej lehote je člen povinný uhradiť družstvu vyúčtovaním zistený nedoplatok a poplatok z omeškania vo výške 0,25 % za každý deň omeškania.

7. Spolu so zálohou na nájomné a zálohou na úhradu za plnenia poskytované s užívaním bytu hradí člen – nájomca na jeho byt pripadajúcu čiastku úmoru a úroku úveru poskytnutého družstvu peňažným ústavom na výstavbu.

8. Ak člen – nájomca družstevného bytu nezaplatí zálohu na nájomné a zálohu na úhradu za plnenia poskytované s užívaním bytu spolu s čiastkou uvedenou v ods. 7, do piatich dní po jej splatnosti, je povinný zaplatiť družstvu poplatok z omeškania vo výške 0,25 % za každý deň omeškania.

Čl. 39

1. Člen – nájomca družstevného bytu má právo na primeranú zľavu z nájomného, dokiaľ družstvo napriek jeho upozorneniu neodstráni v byte alebo v dome závadu, ktorá podstatne alebo po dlhší čas zhoršuje jeho užívanie, ak nejde o drobnú opravu. Právo na primeranú zľavu z nájomného má člen aj vtedy, ak sa neposkytli plnenia spojené s užívaním bytu alebo sa poskytovali vadne a ak sa v dôsledku toho užívanie bytu zhoršilo.

2. Rovnaké právo má člen – nájomca družstevného bytu, ak sa stavebnými úpravami v dome podstatne alebo po dlhší čas zhoršia podmienky užívania bytu alebo domu.

3. Člen – nájomca družstevného bytu má právo na primeranú zľavu z úhrady za plnenia poskytované s užívaním bytu, pokiaľ ich družstvo riadne a včas neposkytuje, ak k neposkytovaniu plnení dochádza zavinením družstva.

Čl. 40

Právo na zľavu z nájomného alebo z úhrady za plnenia poskytované s užívaním bytu treba uplatniť na družstve bez zbytočného odkladu. Právo zanikne, ak sa neuplatní do šiestich mesiacov od odstránenia závad.

Čl. 41

Spoločný nájom družstevného bytu manželmi

1. Ak sa za trvania manželstva manželia alebo jeden z nich stane nájomcom bytu, vznikne spoločný nájom bytu manželmi.

2. Ak sa niektorý z manželov stal nájomcom bytu pred uzavretím manželstva, vznikne obom manželom spoločný nájom bytu uzavretím manželstva.

3. Ustanovenie ods. 2 platí aj v prípade, ak vzniklo pred uzavretím manželstva len niektorému z manželov právo na uzavretie zmluvy o nájme bytu.

Čl. 42

Bežné záležitosti, ktoré sa týkajú spoločného nájmu družstevného bytu manželmi, môže vybavovať každý z manželov. V ostatných prípadoch je potrebný súhlas obidvoch manželov, inak je právny úkon neplatný. Z právnych úkonov, ktoré sa týkajú spoločného nájmu družstevného bytu, sú obidvaja manželia oprávnení a povinní spoločne a nerozdielne.

Čl. 43

Právo spoločného nájmu družstevného bytu manželmi zanikne:

a) rozvodom manželstva v prípade, že nevzniklo spoločné členstvo manželov v družstve,

b) dohodou rozvedených manželov – spoločných členov družstva, prípadne rozhodnutím súdu o zrušení spoločného nájmu družstevného bytu,

c) smrťou jedného z manželov,

d) zánikom nájmu družstevného bytu podľa čl. 48.

Čl. 44

1. Ak nevzniklo spoločné členstvo manželov v družstve, právo užívať družstevný byt po rozvode manželstva má ten z manželov, ktorý je členom družstva.

2. Ak vzniklo manželom spoločné členstvo v družstve, zostáva členom družstva a právo užívať družstevný byt tomu z rozvedených manželov, ktorý bol určený ich dohodou. V prípade, že nedôjde k dohode, rozhodne na návrh jedného z nich súd o zrušení spoločného nájmu družstevného bytu manželmi a o tom, kto z nich bude ako člen družstva ďalej nájomcom bytu.

3. Ak zomrie manžel a manželia neboli spoločnými členmi družstva, prechádza členstvo v družstve a nájom družstevného bytu na dediča, ktorému pripadol členský podiel. Ak zomrie manžel a manželia boli spoločnými členmi družstva, zostáva členom družstva a jediným nájomcom družstevného bytu pozostalý z manželov.

Čl. 45

Podnájom bytu (časti bytu)

1. Prenajatý byt alebo jeho časť možno inému prenechať do podnájmu na dobu určenú v zmluve o podnájme alebo bez časového určenia len s písomným súhlasom družstva. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za porušenie povinnosti podľa § 711 ods. 1 písm. d) Občianskeho zákonníka. Zmluva o podnájme upravuje podmienky skončenia podnájmu, najmä možnosť dať výpoveď zo strany družstva, ak sa nedohodlo inak, platí, že podnájom možno vypovedať bez uvedenia dôvodov v lehote podľa § 710 ods. 3 Občianskeho zákonníka.

2. Ak člen družstva – nájomca družstevného bytu nemôže zo závažných dôvodov po dlhšiu dobu byt užívať, a ak družstvo nesúhlasí bez závažných dôvodov s tým, aby prenajatý byt alebo jeho časť nájomca družstevného bytu nechal inému do podnájmu, môže súd na návrh nájomcu družstevného bytu rozhodnutím nahradiť prejav vôle družstva.

3. Ak bol podnájom dojednaný na určitú dobu, skončí sa tiež uplynutím tejto doby.

4. Po skončení podnájmu podnájomník nemá právo na náhradný podnájom.

Čl. 46

Výmena bytu

1. Člen – nájomca družstevného bytu môže so súhlasom družstva uzavrieť dohodu o výmene bytu. Dohoda musí mať písomnú formu a musí obsahovať dohodu účastníkov výmeny o prevode členských práv a povinností. Ak dohoda o výmene bytov spĺňa tieto náležitosti, predstavenstvo družstva dá k dohode o výmene bytov súhlas. Predstavenstvo družstva neudelí súhlas s dohodou o výmene bytov, ak ten, na koho majú byť prevedené práva a povinnosti, nespĺňa podmienky vzniku členstva.

2. Ak člen – nájomca družstevného bytu a nebytového priestoru vymieňa oddelene iba byt alebo miestnosť neslúžiacu na bývanie s občanom, ktorý nie je členom družstva, predstavenstvo družstva neudelí súhlas s dohodou, pokiaľ sa tento občan nestane členom družstva, pričom musí spĺňať podmienky vzniku členstva.

3. Ak ide o výmenu bytov v tom istom družstve, nadobudne dohoda účinnosť dňom, kedy nadobudne právoplatnosť rozhodnutie predstavenstva družstva, ktorým bol udelený súhlas s dohodou. Ak ide o výmenu bytov v rôznych družstvách alebo o výmenu bytu družstevného za byt nedružstevný, nadobúda dohoda účinnosť dňom, keď nadobudne právoplatnosť rozhodnutie posledného orgánu príslušného na udelenie súhlasu.

4. Vzájomný prevod členských práv a povinností na základe dohody o výmene bytov nastane dňom uzavretia nájomnej zmluvy k vymenenému bytu.

Čl. 47

1. Právo na splnenie dohody o výmene bytov sa musí uplatniť na súde do troch mesiacov odo dňa, keď bol s dohodou vyslovený súhlas, inak právo zanikne.

2. Ak dodatočne nastanú u niektorého z účastníkov také závažné okolnosti, že nemožno splnenie dohody od neho spravodlivo požadovať, môže od dohody odstúpiť, musí však tak urobiť bez zbytočného odkladu. Povinnosť na náhradu škody tým nie je dotknutá.

Čl. 48

Zánik nájmu družstevného bytu

1. Nájom družstevného bytu zaniká:

a) zánikom členstva nájomcu družstevného bytu podľa čl. 20,

b) písomnou dohodou medzi družstvom a členom – nájomcom družstevného bytu dňom určeným v dohode,

c) písomnou výpoveďou nájmu družstevného bytu, vo výpovedi musí byť uvedená lehota, kedy sa má nájom skončiť, a to najmenej tri mesiace tak, aby skončila ku koncu kalendárneho mesiaca, ak lehota nie je uvedená, skončí sa nájom bytu posledným dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom výpoveď došla k druhému účastníkovi.

Čl. 49

Výpoveď nájmu družstevného bytu družstvom

1. Predstavenstvo družstva môže vypovedať nájom členovi družstva – nájomcovi družstevného bytu z dôvodov uvedených v § 711 ods. 1 písm. c), d), e), g), h) Občianskeho zákonníka.

2. Ak nájomca- člen družstva, ktorý je v hmotnej núdzi z objektívnych dôvodov pred uplynutím ochrannej lehoty (§ 710 ods. 4 Obč. zák.) zaplatí družstvu dlžné nájomné alebo sa písomne dohodne s družstvom o spôsobe jeho úhrady, rozumie sa tým, že dôvod výpovede nájmu zanikol.

3. Neplatnosť výpovede môže nájomca uplatniť na súde do troch mesiacov odo dňa doručenia výpovede. Účinky výpovede nastanú až po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia súdu, ktorým sa zamietne návrh na určenie neplatnosti výpovede nájmu bytu (§ 711 ods. 6 Obč. zák.).

Čl. 50

Bytové náhrady

1. Bytovými náhradami sú náhradný byt, náhradné ubytovanie a prístrešie.

2. Náhradným bytom je byt, ktorý svojou veľkosťou a vybavením zabezpečuje ľudsky dôstojné bývanie nájomcu družstevného bytu a členov jeho domácnosti.

3. Náhradným ubytovaním je byt s jednou obytnou miestnosťou alebo obytná miestnosť v slobodárni, ubytovni alebo iných zariadeniach určených na trvalé bývanie alebo podnájom v zariadenej alebo nezariadenej časti bytu u iného nájomcu. Byt alebo obytnú miestnosť môžu užívať viacerí nájomcovia.

4. Prístreším je prechodné ubytovanie, najmä v spoločnej nocľahárni alebo iných zariadeniach na to určených a priestor na uskladnenie bytového zariadenia a ostatných vecí domácej a osobnej potreby.

5. Ak sa nájomný pomer skončil z dôvodu podľa § 711 ods. 1 písm. c) Obč. zák., nájomca – člen družstva nemá právo na bytovú náhradu. Ak sa nájomný pomer skončil z dôvodu podľa § 711 ods. 1 písm. c) Obč. zák. a ide o dôvod hodný osobitného zreteľa, má nájomca právo na prístrešie.

6. Ak sa nájomný pomer skončil z dôvodu podľa § 711 ods. 1 písm. d) Obč. zák. nájomcovi, ktorý preukáže, že je v hmotnej núdzi z objektívnych dôvodov, nájomca má právo len na náhradné ubytovanie. V iných prípadoch skončenia nájomného pomeru z dôvodu podľa § 711 ods. 1 písm. d) Obč. zák. nájomca nemá právo na bytovú náhradu, ak ide o dôvod hodný osobitného zreteľa, má nájomca právo na prístrešie (§ 712a ods. 3 Obč. zák.).

7. Ak nájomný pomer skončil z dôvodov uvedených v odseku 3 § 712a Obč. zák. nájomcovi, ktorý sa stará o maloleté dieťa alebo o bezvládnu osobu, ktorí sú členmi jeho domácnosti, a ak to pomery prenajímateľa umožňujú, poskytne mu namiesto náhradného ubytovania náhradný byt. Náhradný byt môže mať horšiu kvalitu a menšiu obytnú plochu, ako má byt, ktorý má nájomca vypratať. Náhradný byt mu možno poskytnúť aj mimo obce, v ktorej sa nachádza ním vypratávaný byt. Vzdialenosť náhradného bytu musí však umožniť dennú dochádzku do práce (§ 712a ods. 4 Obč. zák.).

8. Ak nájomný pomer skončil opätovne z dôvodu podľa § 711 ods. 1 písm. d) Obč. zák. nájomcovi, ktorý preukáže, že je v hmotnej núdzi z objektívnych dôvodov, poskytne sa nájomcovi namiesto náhradného bytu alebo náhradného ubytovania iba prístrešie (§ 712a ods. 5 Obč. zák.).

9. Ak sa nájomný pomer skončil z dôvodu podľa § 711 ods. 1 písm. g) Obč. zák., nájomca nemá právo na bytovú náhradu (§ 712a ods. 6 Obč. zák.).

10. Pri zániku nájmu dohodnutého na určitý čas nemá nájomca právo na bytovú náhradu.

11. Ak Obč. zákonník neustanovuje inak, nájomca nie je povinný vysťahovať sa z bytu a byt vypratať, kým nie je pre neho zabezpečená zodpovedajúca bytová náhrada. Spoloční nájomcovia majú právo len na jednu bytovú náhradu.

12. Nájomca, ktorý má byt vypratať, je povinný uzavrieť zmluvu o bytovej náhrade do 30 dní od doručenia písomného vyhlásenia o zabezpečení bytovej náhrady, ak nájomnú zmluvu bezdôvodne neuzavrie, jeho nárok na bytovú náhradu zanikne.

13. Zabezpečením bytovej náhrady je pre účely týchto stanov predloženie písomného vyhlásenia osoby (fyzickej alebo právnickej), ktorá poskytuje náhradný byt alebo náhradné ubytovanie o tom, že uzavrie zmluvu o nájme alebo podnájme bytu s osobou, ktorá má vypratať byt.

Čl. 51

Nájom a podnájom nebytových priestorov

1. O nájme nebytových priestorov financovaných z prostriedkov členov platia primerane ustanovenia o nájme bytov. Ak ide o nájom nebytových priestorov, ktoré sú však určené má výkon povolania len jedného z manželov, právo spoločného nájmu nevznikne.

2. Nájom a podnájom nebytových priestorov postavených bez finančnej účasti členov upravuje osobitný predpis 5/.

5/ Zákon č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov

Čl. 52

Zabezpečenie riadneho využitia bytov

1. Družstvo dbá, aby družstevné byty, s ktorými hospodári, boli riadne a účelne využívané na bytové účely.

2. Ak družstvo zistí, že člen – nájomca družstevného bytu využíva byt bez súhlasu predstavenstva na iné účely, ako na bývanie, môže mu predstavenstvo vypovedať nájom bytu v zmysle § 711 ods. 1 písm. g) Obč. zák.

Čl. 53

Zlúčenie bytov

1. Byt možno zlúčiť so susedným bytom len so súhlasom predstavenstva družstva.

2. Predstavenstvo družstva povolí zlúčenie najmä vtedy, ak sa ním dosiahne účelnejšie využitie bytového priestoru členmi domácnosti nájomcu a ak nie je potrebné poskytnúť bytovú náhradu.

Čl. 54

Rozdelenie bytu

1. Byt možno rozdeliť na dva byty len so súhlasom predstavenstva družstva.

2. Predstavenstvo družstva povolí rozdelenie bytu najmä vtedy, ak sa ním dosiahne účelnejšie využitie bytového priestoru.

Čl. 55

1. Súhlas predstavenstva družstva so zlúčením alebo rozdelením bytu nenahrádza povolenie stavebného úradu 6/, ktoré je potrebné podľa osobitných predpisov 7/.

2. V súvislosti so zlúčením alebo rozdelením bytu predstavenstvo družstva súčasne prerozdelí náklady a zdroje financovia zlúčených alebo rozdelených bytov a určí výšku členských podielov a zostatok nesplateného investičného úveru pripadajúcich na príslušné byty.

Čl. 56

Použitie bytu na iné účely ako na bývanie

1. Byt alebo jeho časť môže člen – nájomca družstevného bytu alebo členovia jeho domácnosti dočasne používať na iné účely ako na bývanie len so súhlasom predstavenstva družstva za predpokladu, že byt alebo jeho časť dočasne nebude slúžiť aj bytovým účelom.

2. O trvalom použití bytu na iné účely ako na bývanie rozhoduje predstavenstvo. Trvalé použitie bytu na iné účely ako na bývanie upravuje osobitný predpis 8/.

6/ § 5 ods. 1 zákona SNR č. 595/1990 Zb. o štátnej správe pre životné prostredie

7/ § 85 ods.2 Zákona č. 50/1976 Zb., o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)

8/ § 85 ods. 1 Zákona č. 50/1976

Čl. 57

Zmluvy alebo dohody uzatvárané členom družstva v zmysle týchto stanov s inými fyzickými osobami (čl. 18, 19, 54, 55) musia byť opatrené overenými podpismi zúčastnených strán. To isté platí aj o podpísaní písomného oznámenia o prevode práv a povinností spojených s členstvom v družstve a písomného súhlasu nadobúdateľa členstva (čl. 18).

PIATA ČASŤ

Orgány družstva
Čl. 58

Orgány družstva sú:
a) zhromaždenie delegátov

b) predstavenstvo

c) kontrolná komisia

d) riaditeľ

e) volebná schôdza členov

Čl. 59

Do orgánov družstva môžu byť volení len členovia družstva starší ako 18 rokov, občiansky bezúhonní, ktorí spĺňajú morálne predpoklady k zastávaniu funkcie, najmä však plnia povinnosti člena družstva podľa čl. 13 Stanov OSBD Čadca.

Čl. 60

1. Orgány družstva môžu rokovať len o záležitostiach, ktoré podľa zákonov a stanov družstva spadajú do ich pôsobnosti.

2. Kolektívne orgány družstva rozhodujú na základe riadneho zvolania všetkých členov orgánov.

3. Kolektívne orgány družstva sú spôsobilé uznášať sa, len ak je prítomná nadpolovičná väčšina ich členov, uznesenie je prijaté, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných, pokiaľ stanovy neurčujú inak.

4. Družstvo v likvidácii nemôže vykonávať žiadnu činnosť.

Čl. 61

1. Funkčné obdobie orgánov družstva je päť rokov.

2. Členovia orgánov môžu byť opätovne volení.

3. Funkčné obdobie orgánov družstva možno skrátiť s poukazom na čl. 63, ods. 8.

Čl. 62

1. Členovia orgánov družstva sú povinní vykonávať svoje funkcie svedomite, plniť zverené úlohy a dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy a stanovy. Ak pri výkone funkcie spôsobia družstvu škodu, zodpovedajú za ňu v rozsahu stanovenom v zákone.

2. Nároky družstva zo zodpovednosti členov orgánov družstva za škodu uplatňuje predstavenstvo. Voči členom predstavenstva uplatňuje nároky družstva kontrolná komisia prostredníctvom ňou určeného člena.

3. Tieto nároky družstva sa môžu uplatniť na súde len s predchádzajúcim súhlasom zhromaždenia delegátov. Zhromaždenie delegátov môže schváliť aj pokonávku v tejto veci.

Čl. 63

1. Ak neplní člen orgánu riadne svoju funkciu, môže ho pred uplynutím funkčného obdobia odvolať orgán, ktorý ho zvolil a povolať dňom účinnosti odvolania náhradníka podľa stanoveného poradia.

2. Člen družstva, ktorý je do svojej funkcie zvolený, môže z funkcie odstúpiť, je však povinný oznámiť to orgánu, ktorého je členom. Jeho funkcia sa skončí dňom, keď odstúpenie prerokoval orgán, ktorého je členom. Príslušný orgán musí prerokovať odstúpenie na svojom najbližšom zasadaní po tom, čo sa o odstúpení dozvedel, najdlhšie však do troch mesiacov. Po márnom uplynutí tejto lehoty sa odstúpenie pokladá za prerokované.

3. Ak stanovy určujú, že sa volia náhradníci členov orgánov družstva, nastupuje namiesto odstupujúceho člena dňom účinnosti odstúpenia náhradník podľa určeného poradia.

4. Ak náhradník nie je zvolený, môže orgán povolať zastupujúceho člena až do doby, keď sa môže vykonať riadna voľba nového člena. Zastupujúci má práva a povinnosti riadneho člena.

5. Ustanovenia ods. 2 až 4 platia aj v prípade, že členstvo v orgáne zanikne smrťou.

6. Členom orgánov družstva môže byť za výkon funkcie priznaná odmena podľa zásad určených zhromaždením delegátov prípadne poskytnutá náhrada ušlej mzdy a nákladov spojených s výkonom funkcie.

7. Mandát člena orgánu zaniká neospravedlnenou neúčasťou na troch po sebe nasledujúcich riadnych zasadaniach orgánu, pričom na jeho miesto nastúpi zvolený náhradník.

8. Predstavenstvo a Kontrolnú komisiu môže pred uplynutím funkčného obdobia odvolať orgán, ktorý ich zvolil a nariadiť nové voľby do Predstavenstva a Kontrolnej komisie OSBD.


Čl. 64

1. Funkcie člena predstavenstva a kontrolnej komisie sú navzájom nezlučiteľné.

2. Členovia predstavenstva a kontrolnej komisie družstva, prokuristi a riaditeľ nesmú byť podnikateľmi ani členmi štatutárnych a dozorných orgánov právnických osôb s obdobným predmetom činnosti bez súhlasu predstavenstva družstva.

3. Za člena predstavenstva a kontrolnej komisie družstva, prokuristu, alebo riaditeľa nemožno zvoliť člena štatutárneho orgánu, spoločníka, priameho príbuzného, alebo blízkej osoby k týmto osobám, organizácie s obdobným predmetom podnikania (konkurujúce osoby).

4. Kandidáti na členov orgánov podľa ods. 2 a 3 tohto článku sú pred voľbou povinní podpísať čestné vyhlásenie, že nie sú v konflikte záujmov, a neporušujú ust. čl. 64 týchto stanov. V prípade, ak tak neurobia, na ich kandidatúru sa neprihliada, a hlas, ktorý je im pri voľbe odovzdaný je neplatný. Nepravdivé čestné vyhlásenie spôsobuje zánik funkcie ku dňu, keď sa zistí nepravdivosť vyhlásenia

5. Ak sa člen orgánu družstva /povinná osoba/ dostane do konfliktu záujmov, alebo do rozporu so zákazom konkurencie ukotvenom v tomto článku v priebehu výkonu funkcie, je povinný o tom upovedomiť orgán, ktorého je členom a požiadať o súhlas s výkonom činnosti pre konkurujúcu osobu. Ak súhlas orgán neudelí, určí tiež lehotu, v ktorej má dať povinná osoba svoju činnosť alebo stav do súladu s ust. tohto článku, ak to pripadá do úvahy. Ak táto lehota márne uplynie, alebo ak nepripadá do úvahy uvedenie činnosti alebo stavu do súladu s týmto článkom, funkcia povinnej osoby zaniká.

6. Za obdobný predmet činnosti sa na tento účel považuje:

- správa bytového fondu

- prenájom bytových a nebytových priestorov ako podnikateľský subjekt

- vykonávanie inžinierskej činnosti pri správe, údržbe, rekonštrukcií a výstavbe bytových domov a nebytových priestorov

- pretláčanie, čistenie, monitorovanie kanalizačného a vodovodného potrubia

- zriaďovanie a prevádzkovanie verejnej telekomunikačnej siete na poskytovanie retransmisie televíznych a rozhlasových služieb akýmkoľvek spôsobom a v akejkoľvek forme

- zriaďovanie a prevádzkovanie internetu akýmkoľvek spôsobom v akejkoľvek forme

- nákup, predaj a montáž určených meradiel pre meranie spotreby energii a vody v bytoch  a nebytových priestoroch

- výkon činnosti stavebného dozoru

Čl. 65

1. Pri hlasovaní má každý člen orgánu jeden hlas.

2. V orgánoch družstva sa hlasuje verejne. V jednotlivých prípadoch sa môže orgán družstva uzniesť na tajnom hlasovaní.

3. V predstavenstve a v kontrolnej komisii uznesenie možno prijať aj hlasovaním písomne, alebo pomocou prostriedkov oznamovacej techniky, ak s týmto spôsobom hlasovania prejavia súhlas všetci členovia orgánu. Pre tento prípad sa hlasujúci pokladajú za prítomných.

Čl. 66

1. Orgány družstva rokujú o záležitostiach, ktoré boli uvedené na schválenom programe, prípadne o záležitostiach, na prejednávaní ktorých sa orgán družstva dodatočne uzniesol.

2. Rokovanie orgánov družstva spočíva v prednesení podnetu na rokovanie, v rozprave a spravidla je zakončené prijatím uznesenia. Rokovanie sa vedie tak, aby bol zistený skutočný stav veci.

Čl. 67

1. O každej schôdzi orgánu sa vyhotovuje zápisnica, ktorá musí obsahovať

a) dátum a miesto rokovania orgánu,

b) prijatie uznesenia,

c) výsledky hlasovania.

Zápisnica zo zhromaždenia delegátov musí obsahovať okrem hore uvedených náležitostí aj neprijaté námietky delegátov, ktorí požiadali o ich zaprotokolovanie.

2. Prílohu zápisnice tvorí zoznam účastníkov schôdze orgánu, pozvánka a podklady, ktoré boli priložené k prerokúvaným bodom.

3. Každý člen má právo vyžiadať si zápisnicu a jej prílohy na nahliadnutie.

4. Podrobnosti a postup orgánov pri voľbách a odvolaní, o rokovaní a rozhodovaní a overovaní zápisnice upravuje volebný a rokovací poriadok, ktoré schvaľuje zhromaždenie delegátov.

Čl. 68

Zhromaždenie delegátov

1. Pôsobnosť členskej schôdze ako najvyššieho orgánu družstva v zmysle Obchodného zákonníka vykonáva v plnom rozsahu Zhromaždenie delegátov.

2. Do výlučnej pôsobnosti zhromaždenia delegátov patrí

a) prijímať a meniť stanovy družstva, volebný a rokovací poriadok,

b) voliť a odvolávať členov predstavenstva a kontrolnej komisie,

c) voliť náhradníkov členov predstavenstva a kontrolnej komisie a stanoviť poradie, podľa ktorého náhradníci nastupujú na miesto odstúpených resp. odvolaných členov predstavenstva a kontrolnej komisie,

d) prerokovávať a schvaľovať správy predstavenstva a kontrolnej komisie o činnosti družstva,

e) rozhodovať o základných otázkach koncepcie rozvoja družstva, schvaľovať zásady hospodárenia, ročnú účtovnú uzávierku a rozhodovať o tom, ako sa naloží so ziskom a uhradí prípadná strata,

f) schvaľovať štatúty fondov družstva,

g) rozhodovať o zvýšení alebo znížení zapisovaného základného imania,

h) rozhodovať o odvolaniach proti uzneseniam predstavenstva,

i) rozhodovať o rozdelení, premene, zlúčení, splynutí a o zrušení družstva likvidáciou, alebo o zmene právnej formy družstva,

j) určovať zásady pre stanovenie výšky nájomného za užívanie družstevného bytu (nebytového priestoru) a úhrady za plnenia poskytované s užívaním bytu a spôsob ich vyúčtovania a platenia,

k) určovať volebné obvody delegátov, počet delegátov na najbližšie volebné obdobie a podmienky voľby delegátov, ak nie sú upravené týmito Stanovami,

l) odvolať Predstavenstvo a Kontrolnú komisiu OSBD a nariadiť nové voľby do Predstavenstva a Kontrolnej komisie OSBD z dôvodov hodných osobitného zreteľa,

m) majetkovo, alebo podielovo vstupovať do iných právnych, alebo spoločenských subjektov,

n) zakladať akékoľvek právne alebo spoločenské subjekty,

o) realizovať predaj, prevod alebo odstúpenie akejkoľvek časti investičného majetku presahujúcu výšku 10 000,- € s výnimkou bytov,

p) vykonávať investičné operácie presahujúce na jeden prípad 10 000,- € s výnimkou bytov.

3. Do pôsobnosti zhromaždenia delegátov patrí aj rozhodovanie týkajúce sa družstva a jeho činnosti, pokiaľ si rozhodovanie o niektorých veciach vyhradil.

4. Zhromaždenie delegátov môže na návrh kontrolnej komisie zmeniť alebo zrušiť právoplatné rozhodnutie predstavenstva alebo riaditeľa družstva, ktorým boli porušené všeobecne záväzné právne predpisy alebo stanovy družstva, ak od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia do podania návrhu neuplynuli viac ako dva roky.

Čl. 69

1. Schôdzu zhromaždenia delegátov zvoláva predstavenstvo podľa potreby, najmenej raz ročne.

2. Zhromaždenie delegátov sa musí zvolať, ak o to požiada písomne

a) jedna tretina členov družstva

b) jedna tretina delegátov

c) kontrolná komisia

3. Program rokovania musí byť oznámený na pozvánkach zaslaných delegátom najneskôr osem dní pred konaním zhromaždenia delegátov. Pozvánky ďalej musia obsahovať dátum, hodinu a miesto rokovania. Spolu s pozvánkou sa spravidla doručujú aj písomné podkladové materiály.

4. Na rokovanie zhromaždenia delegátov musia byť pozvaní všetci zvolení delegáti. Členovia predstavenstva a kontrolnej komisie sa zhromaždenia zúčastňujú s hlasom poradným, ak nie sú zvolení ako delegáti.

5. Pri hlasovaní má každý delegát jeden hlas.

6. V prípade, že Zhromaždenie delegátov nezvolá podľa bodu 2, Predstavenstvo OSBD, Zhromaždenie delegátov je oprávnené zvolať Kontrolná komisia OSBD.

Čl. 70

Ak zhromaždenie delegátov nie je schopné uznášať sa, zvolá predstavenstvo náhradné zhromaždenie tak, aby sa mohlo začať najneskôr po 30 minútach od času, keď sa malo konať zhromaždenie delegátov pôvodne zvolané. Zvolanie náhradného Zhromaždenia delegátov oznámi v zmysle ust. § 239 ObZ predseda predstavenstva iba delegátom prítomným na mieste, na ktorom sa malo konať zhromaždenie pôvodne zvolané. Náhradné zhromaždenie delegátov musí mať nezmenený program rokovania a je schopné uznášať sa bez ohľadu na ustanovenie § 238 ods. 3 Obchodného zákonníka. Takéto náhradné zhromaždenie delegátov nemôže rozhodnúť o zániku OSBD a môže rozhodnúť o odvolaní P-OSBD a KK OSBD len ak je prítomných 51% z pozvaných delegátov a predmetný návrh na odvolanie bol uvedený v návrhu programu ZD, t.j. v pozvánke.

Čl. 71

Na návrh člena vysloví súd neplatnosť uznesenia zhromaždenia delegátov, pokiaľ uznesenie je v rozpore s právnymi predpismi alebo stanovami družstva. Návrh na súd môže člen podať, ak požiadal o zaprotokolovanie námietky na zhromaždení delegátov, ktoré uznesenie prijalo alebo ak námietku oznámil predstavenstvu do jedného mesiaca od konania zhromaždenia delegátov. Návrh možno na súd podať len do jedného mesiaca odo dňa, keď člen požiadal o zaprotokolovanie námietky alebo od oznámenia námietky predstavenstvu.

Čl. 72

Predstavenstvo

1. Predstavenstvo je štatutárnym orgánom družstva. Riadi činnosť družstva a rozhoduje o všetkých záležitostiach družstva, pokiaľ nie sú zákonom, stanovami a rozhodnutím zhromaždenia delegátov vyhradené inému orgánu družstva. Za svoju činnosť zodpovedá zhromaždeniu delegátov.

2. Predstavenstvo plní uznesenia zhromaždenia delegátov, pravidelne mu podáva správy o svojej činnosti a o činnosti družstva, zvoláva a pripravuje jeho rokovanie.

3. Predstavenstvo má 7 členov.

4. Členovia predstavenstva nemôžu byť medzi sebou alebo s členmi kontrolnej komisie manželmi, príbuznými v priamom rade alebo súrodencami.

5. Členovia predstavenstva a kontrolnej komisie družstva, prokuristi, riaditeľ a zástupca riaditeľa nesmú byť podnikateľmi ani členmi štatutárnych a dozorných orgánov právnických osôb s obdobným predmetom činnosti ako uvádza čl. 64 odst. 6 Stanov.

6. Predstavenstvo volí zo svojich členov predsedu družstva (predstavenstva), (ďalej len „predseda“) a podpredsedu (podpredsedov).

7. Predstavenstvo sa schádza podľa potreby, spravidla raz za mesiac. Predstavenstvo sa musí zísť do desiatich dní od doručenia podnetu kontrolnej komisie, ak na jej výzvu nenastala náprava nedostatkov.

8. Schôdzí predstavenstva sa môžu zúčastniť s hlasom poradným členovia kontrolnej komisie, a zástupcovia odborovej organizácie pracovníkov družstva a prizvaní pracovníci družstva.

Čl. 73

1. Za predstavenstvo koná navonok predseda a podpredseda družstva alebo iný člen predstavenstva v poradí stanovenom predstavenstvom. Predsedu počas jeho neprítomnosti zastupuje podpredseda. Právne úkony predstavenstva, pre ktoré je predpísaná písomná forma, podpisuje za družstvo predseda (prípadne podpredseda) a ďalší člen predstavenstva.

2. Členovia alebo pracovníci družstva sú oprávnení robiť menom družstva právne úkony nutné na splnenie uložených pracovných úloh iba v prípade, ak je to stanovené organizačným poriadkom, alebo je to v obchodnom styku obvyklé.

3. Predstavenstvo môže na základe splnomocnenia poveriť zastupovaním družstva aj iných občanov a organizácie.

Čl. 74

1. Schôdze predstavenstva zvoláva a riadi predseda (podpredseda), prípadne poverený člen predstavenstva.

2. Jednotlivé body programu uvádza a odôvodňuje spravidla ten, kto ich predkladá, pričom súčasne predkladá aj návrh uznesenia.

3. Členovia predstavenstva sú povinní vykonávať svoju funkciu s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami družstva a všetkých jeho členov. Najmä sú povinní zaobstarať si a pri rozhodovaní zohľadniť všetky dostupné informácie týkajúce sa predmetu rozhodnutia, zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo družstvu spôsobiť škodu alebo ohroziť jeho záujmy alebo záujmy jeho členov a pri výkone svojej pôsobnosti nesmú uprednostňovať svoje záujmy, záujmy len niektorých členov alebo záujmy tretích osôb pred záujmami družstva. /§ 243a, ods.1 OZ/

4. Členovia predstavenstva, ktorí porušili svoje povinnosti pri výkone svojej funkcie, sú zodpovední spoločne a nerozdielne za škodu, ktorú tým spôsobili družstvu. Člen predstavenstva nezodpovedá za škodu, ak preukáže, že pri výkone svojej funkcie postupoval s odbornou starostlivosťou a v dobrej viere, že koná v záujme družstva a všetkých jeho členov. Členovia predstavenstva nezodpovedajú za škodu spôsobenú družstvu konaním, ktorým vykonávali uznesenie členskej schôdze; to neplatí, ak je uznesenie členskej schôdze v rozpore s právnymi predpismi alebo so stanovami družstva. Členov predstavenstva nezbavuje zodpovednosti, ak ich konanie kontrolná komisia schválila. /§ 243a, ods. 2 OZ/.

5. Dohody medzi družstvom a členom predstavenstva obmedzujúce alebo vylučujúce zodpovednosť člena predstavenstva sú zakázané: stanovy družstva nemôžu obmedziť alebo vylúčiť zodpovednosť člena predstavenstva. Družstvo sa môže vzdať nárokov na náhradu škody voči členom predstavenstva alebo uzatvorí s nimi dohodu o urovnaní najskôr po troch rokoch od ich vzniku, a to len ak s tým vysloví súhlas ZD. /§ 243a, odst. 3 OZ/.

6. Nároky družstva na náhradu škody voči členom predstavenstva môže uplatniť vo svojom mene a na vlastný účet veriteľ družstva, ak nemôže uspokojiť svoju pohľadávku z majetku družstva. Nároky veriteľov družstva voči členom predstavenstva nezanikajú, ak sa družstvo vzdá nárokov na náhradu škody alebo s ním uzatvorí dohodu o urovnaní. Ak je na majetok družstva vyhlásený konkurz, nároky veriteľov družstva voči členom predstavenstva uplatňuje správca konkurznej podstaty. /§ 243a, odst.4 OZ/.

7. Nároky družstva zo zodpovednosti členov orgánov družstva za škodu uplatňuje predstavenstvo. Voči členom predstavenstva uplatňuje nároky družstva kontrolná komisia prostredníctvom ňou určeného člena. /§ 251, odst. 1 OZ/.

8. Každý člen družstva je oprávnený podať v mene družstva žalobu na náhradu škody proti členovi predstavenstva, ktorý zodpovedá družstvu za ním spôsobenú škodu a žalobu o splatenie vkladu proti členovi družstva, ktorý je so zaplatením vkladu v omeškaní, ak predstavenstvo nerozhodlo o jeho vylúčení. Iná osoba, ako člen družstva, ktorý žalobu podal, alebo ním splnomocnená osoba nemôže v súdnom konaní robiť úkony za družstvo alebo v jeho mene. /§ 251, odst. 2 OZ/.

9. Členovia družstva, ktorí uplatnia v mene družstva nároky podľa bodu 8 tohto článku stanov, sú povinní znášať trovy súdneho konania za družstvo. Ak je družstvu priznaná náhrada trov konania, ten, ktorému bola uložená náhrada týchto trov, je povinný uhradiť ju členovi družstva, ktorý uplatňoval nároky za družstvo. /§ 251, ods. 3 OZ/.

Čl. 75

Kontrolná komisia

1. Kontrolná komisia je oprávnená kontrolovať všetku činnosť družstva a prerokovávať sťažnosti jeho členov. Zodpovedá iba zhromaždeniu delegátov a je nezávislá od ostatných orgánov družstva. Poverení členovia kontrolnej komisie sú však oprávnení zúčastňovať sa zasadnutí všetkých orgánov družstva.

2. Kontrolná komisia sa vyjadruje k ročnej účtovnej uzávierke a k návrhu na rozdelenie zisku alebo úhrady straty družstva.

3. Na zistené nedostatky upozorňuje kontrolná komisia predstavenstvo a vyžaduje zabezpečenie nápravy. V prípadoch, ak predstavenstvo v určenej lehote neodstráni zistené nedostatky, je kontrolná komisia oprávnená požiadať predstavenstvo o zvolanie zhromaždenia delegátov.

4. Kontrolná komisia je oprávnená vyžadovať si od predstavenstva akékoľvek informácie o hospodárení družstva. Predstavenstvo je povinné bez zbytočného odkladu oznámiť kontrolnej komisii všetky skutočnosti, ktoré môžu mať závažné dôsledky na hospodárenie a postavenie družstva a jeho členov. To isté platí aj vo vzťahu k riaditeľovi družstva.

5. Na jednotlivé úkony môže kontrolná komisia poveriť jedného alebo viacerých členov, ktorí v tejto veci majú oprávnenie žiadať informácie v rozsahu oprávnení kontrolnej komisie.

6. Na plnenie svojej činnosti si kontrolná komisia môže zriaďovať pracovné skupiny pod vedením člena kontrolnej komisie.

7. Členovia kontrolnej komisie sú povinní vykonávať svoju funkciu s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami družstva a všetkých jeho členov. Najmä sú povinní zaobstarať si a pri rozhodovaní zohľadniť všetky dostupné informácie týkajúce sa predmetu rozhodnutia, zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo družstvu spôsobiť škodu alebo ohroziť jeho záujmy alebo záujmy jeho členov a pri výkone svojej pôsobnosti nesmú uprednostňovať svoje záujmy, záujmy len niektorých členov alebo záujmy tretích osôb pred záujmami družstva.

8. Členovia kontrolnej komisie, ktorí porušili svoje povinnosti pri výkone svojej funkcie, sú zodpovední spoločne a nerozdielne za škodu, ktorú tým spôsobili družstvu. Člen kontrolnej komisie nezodpovedá za škodu, ak preukáže, že pri výkone svojej funkcie postupoval s odbornou starostlivosťou a v dobrej viere, že koná v záujme družstva a všetkých jeho členov. Členovia kontrolnej komisie nezodpovedajú za škodu spôsobenú družstvu konaním, ktorým vykonávali uznesenie ZD: to neplatí, ak je uznesenie ZD v rozpore s právnymi predpismi alebo so stanovami družstva.

9. Dohody medzi družstvom a členom kontrolnej komisie obmedzujúce alebo vylučujúce zodpovednosť člena kontrolnej komisie sú zakázané, stanovy družstva nemôžu obmedziť alebo vylúčiť zodpovednosť člena kontrolnej komisie. Družstvo sa môže vzdať nárokov na náhradu škody voči členom kontrolnej komisie alebo uzatvorí s nimi dohodu o urovnaní najskôr po troch rokoch od ich vzniku, a to len ak s tým vysloví súhlas ZD. § 244, ods. 8 OZ – na povinnosti členov kontrolnej komisie a na ich zodpovednosť za škodu sa primerane použijú ustanovenia § 243a OZ.

Čl. 76

1. Kontrolná komisia má 5 členov.

2. Členovia kontrolnej komisie nemôžu byť medzi sebou alebo s členmi predstavenstva manželmi, príbuznými v priamom rade alebo súrodencami. Členmi kontrolnej komisie nemôžu byť členovia predstavenstva a pracovníci družstva.

3. Kontrolná komisia volí zo svojich členov predsedu, prípadne podpredsedu, o spôsobe voľby rozhoduje komisia.

Čl. 77

1. Kontrolná komisia sa schádza podľa potreby, najmenej jeden raz za tri mesiace.

2. Schôdzu kontrolnej komisie zvoláva jej predseda, prípadne podpredseda, alebo poverený člen kontrolnej komisie.

3. Podklady pre rokovanie kontrolnej komisie, najmä správy z vykonaných kontrol a revízií, ako aj návrhy opatrení na odstránenie zistených nedostatkov, pripravujú a kontrolnej komisii predkladajú poverení členovia kontrolnej komisie v určených lehotách, ktorí tiež kontrolnú komisiu informujú o priebehu kontrol a revízií.

Čl. 78

Predseda predstavenstva

1. Predseda je orgánom družstva. Jemu prislúcha:

a) organizovať a riadiť schôdze a prácu predstavenstva,

b) rozhodovať o bytových otázkach v rozsahu uvedenom v stanovách,

c) riadiť bežnú činnosť družstva (ak ju nevykonáva riaditeľ družstva).

2. Za výkon funkcie zodpovedá predseda predstavenstvu.

Čl. 79

Organizovanie práce predstavenstva

V tejto činnosti predseda

a) zvoláva a riadi schôdze predstavenstva a navrhuje program jeho rokovania,

b) organizuje prípravu schôdze predstavenstva, rozhoduje o prizvaní ďalších účastníkov rokovania,

c) koná v mene predstavenstva navonok vo všetkých veciach družstva,

d) podpisuje s ďalším členom predstavenstva právne úkony, pre ktoré je predpísaná písomná forma.

Čl. 80

Rozhodovanie o bytových otázkach

1. V tejto činnosti predseda:

a) uzatvára nájomné zmluvy o nájme družstevných bytov podľa čl. 30,

b) rozhoduje o rozsahu príslušenstva družstevného bytu (nebytového priestoru) a o výške nájomného a úhrady za plnenia poskytované s užívaním bytu (nebytového priestoru) podľa čl. 38,

c) udeľuje súhlas s dohodou o výmene bytu podľa čl. 46,

d) udeľuje súhlas so zmluvou o podnájme družstevného bytu (nebytového priestoru), alebo jeho časti podľa čl. 45,

e) udeľuje súhlas s dočasným používaním bytu alebo jeho časti na iné účely ako bývanie podľa čl. 56,

f) uzatvára zmluvy o prenechaní družstevného bytu (nebytového priestoru) občanovi alebo organizácii do nájmu na dobu určitú,

g) uzatvára s členom – nájomcom družstevného bytu (nebytového priestoru) dohodu o zániku nájmu podľa čl. 48 ods. 1 písm. b),

h) uzatvára s členom dohodu o zániku členstva podľa čl. 21.

2. O žiadostiach členov podľa ods. 1 písm. e) a f) rozhoduje predseda najneskôr do tridsiatich dní od ich podania.

3. O svojej činnosti podľa ods. 1 informuje predseda predstavenstvo.

Čl. 81

Riadenie bežnej činnosti družstva

1. Ak je predseda pracovníkom družstva, riadi jeho činnosť v postavení vedúceho organizácie v zmysle pracovnoprávnych a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov.

2. Pracovný pomer predsedu vzniká voľbou v zmysle príslušných ustanovení Zákonníka práce dňom určeným na nástup do funkcie, pokiaľ pred zvolením do funkcie už nebol v pracovnom pomere s družstvom. V prípade odstúpenia a odvolania z funkcie, resp. uplynutím funkčného obdobia, pokiaľ nebude opätovne zvolený do funkcie, jeho pracovný pomer s družstvom nekončí. Pre skončenie tohto pracovného pomeru platia inak ustanovenia Zákonníka práce o skončení pracovného pomeru dojednaného pracovnou zmluvou.

3. Ak nie je predseda pracovníkom družstva, riadi bežnú činnosť družstva riaditeľ. S riaditeľom je uzatvorená pracovná zmluva s predstavenstvom družstva, v ktorej predstavenstvo poverí riaditeľa výkonom zamestnávateľa v zmysle § 9 odst. 3., Zákonníka práce a v pracovno-právnych vzťahoch bude robiť právne úkony za družstvo ako zamestnávateľ okrem tých, ktoré si svojimi uzneseniami vyhradilo predstavenstvo /najmä kolektívne vyjednávanie/.

4. Riaditeľ riadi pracovný kolektív družstva v postavení vedúceho organizácie v zmysle pracovno – právnych predpisov.

5. Riaditeľa v čase jeho neprítomnosti alebo zaneprázdnenia zastupuje vedúci pracovník družstva určený organizačnými predpismi.

Čl. 82

Volebná schôdza členov

1. Delegáti na Zhromaždenie delegátov sú volení evidovanými členmi v príslušnom dome, na volebnej schôdzi členov.

2. Počet delegátov, volených v jednotlivých domoch určí na návrh predstavenstva zhromaždenie delegátov pomerne k počtu členov v dome.

3. Volebná schôdza členov sa uskutoční najneskôr 15 dní pred zasadaním zhromaždenia delegátov, na ktorom majú byť zvolené orgány družstva na nové volebné obdobie, deň voľby určí pre jednotlivé domy predstavenstvo po dohode so zástupcom vlastníkov.

4. Kandidát alebo kandidáti, ktorí obdržali najviac hlasov, sú zvolení za delegátov Zhromaždenia. Ak nie je nik platne zvolený, mandát ostáva neobsadený a nezapočítava sa do kvóra potrebného pri hlasovaní Zhromaždenia delegátov. Na žiadosť viac ako ¼ členov v dome je možné v takomto dome vykonať doplňovaciu voľbu najneskôr 15 dní pred výročným zhromaždením delegátov.

Čl. 83

1. Mandát delegáta overuje Zhromaždenie delegátov v ktorého programe je voľba orgánov družstva, alebo ZD, pred ktorým bol delegát zvolený v prípade doplňovacej voľby.

2. Mandát delegáta ZD zaniká:

a) smrťou,

b) zánikom členstva v družstve,

c) právoplatným odsúdením za trestný čin, spáchaný v súvislosti s výkonom funkcie, trestný čin proti majetku, alebo trestný čin, pri ktorom je uložený trest, ktorý vylučuje plnenie povinností delegáta alebo znemožňuje výkon jeho práv,

d) zánikom väzby členstva v družstve na byt alebo nebytový priestor v dome, za ktorý bol delegát zvolený,

e) vzdaním sa funkcie,

f) novou voľbou delegáta na volebnej schôdzi členov v príslušnom dome, zvolanej družstvom na základe žiadosti nadpolovičnej väčšiny členov.

Čl. 84

1. Delegát má právo sa svojej funkcie vzdať písomným oznámením, doručeným družstvu. .

2. Na uvoľnený mandát nastupuje náhradník z kandidátov, ktorí neboli zvolení za delegátov, a to kandidát, ktorý získal najviac hlasov. Ak takého niet, ostáva mandát neobsadený a nezapočítava sa do kvóra potrebného pre uznášaniaschopnosť ZD.

Čl. 85

1. Ak počet neobsadených mandátov delegátov ZD dosiahne podiel ¼ počtu domov, alebo v prípade podľa čl. 82, ods. 4, posledná veta týchto Stanov, predstavenstvo družstva vypíše doplňovaciu voľbu.

2. Mandát delegátov, zvolených doplňovacou voľbou, skončí spolu s mandátom riadne zvolených delegátov. Doplňovacia voľba sa nevypíše, ak podmienky pre vypísanie doplňovacej voľby podľa ods. 1 ) nastali v poslednom roku funkčného obdobia Zhromaždenia delegátov.

Čl. 86

Delegát, alebo delegáti ZD z príslušného domu, zástupca alebo zástupcovia vlastníkov, a domoví dôverníci sa môžu schádzať ako pomocný orgán družstva podľa čl. 90 Stanov, alebo ako pomocný orgán domovej schôdze vlastníkov, ak to pripúšťa Rokovací poriadok domovej schôdze vlastníkov.

Čl. 87

1. Domová schôdza vlastníkov podľa zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov nenahrádza orgány družstva. Jej rozhodnutia nezaväzujú delegáta pri hlasovaní na Zhromaždení delegátov, a nemôže sa uznášať o veciach, ktoré patria do právomoci orgánov družstva.

2. Orgány družstva sa nemôžu uznášať o veciach, ktoré patria do pôsobnosti Domovej schôdze vlastníkov.

3. Porušením ustanovení predchádzajúcich odsekov nie je, ak DSV prijme nezáväzné, odporúčajúce uznesenie, adresované orgánu družstva, alebo orgán družstva uznesenie obdobnej povahy adresované DSV.

Čl. 88

Zrušuje sa.


Čl. 89

Zrušuje sa.

Čl. 90

Pomocné orgány

Na zabezpečenie svojej činnosti môžu orgány družstva vytvárať pomocné orgány, ktoré nemajú rozhodovaciu právomoc a nemôžu nahradzovať orgán, ktorý ich zriadil.

ŠIESTA ČASŤ

Hospodárenie družstva

Čl. 91

Financovanie činnosti družstva

1. Družstvo hradí náklady a výdavky svojej činnosti z príjmov získaných z hospodárenia s bytovým fondom a z ostatnej hospodárskej činnosti, príp. z iných zdrojov.

2. Družstvo na zabezpečenie svojho hospodárenia vytvára príslušné fondy.

Čl. 92

Zrušuje sa.

Čl. 93

1. Príjmy na úhradu nákladov a výdavkov hospodárenia získava družstvo najmä zo služieb za realizáciu výkonov, z príspevkov na správu, zo zápisného a iných poplatkov, príp. z ďalších zdrojov.

2. Zo zisku hospodárenia hradí družstvo prednostne svoje povinnosti voči štátu. Zvyšný zisk použije družstvo podľa rozhodnutia najvyššieho orgánu na pridelenie do nedeliteľného fondu, príp. iných fondov a na rozdelenie medzi členov v nadväznosti na výšku ich členských vkladov.

3. Stratu z hospodárenia hradí družstvo podľa rozhodnutia najvyššieho orgánu

a) z nedeliteľného fondu,

b) rozvrhnutím na členov v rovnakom pomere ako je uvedené v ods. 3, pričom sa člen podieľa na tejto strate max. do výšky 16,60 € ročne,

c) kombináciou vyššie uvedených spôsobov.

4. Pri likvidačnom schodku rozhodne najvyšší orgán družstva o výške uhradzovanej povinnosti členov prevyšujúcej členský vklad.

5. Stratu z hospodárenia nákladového strediska SPRÁVA vykázanú v schválenej účtovnej uzávierke za príslušný rok  rozpočíta družstvo nasledovne:

Strata za správu jedného bytu člena družstva sa určí ako rozdiel poplatku za výkon správy daného bytu oproti cene poplatku schváleného na ZD, navýšenú o 38 % z uvedeného rozdielu.

Člen družstva sa podieľa na tejto strate max. do výšky 16,60 € ročne, alebo 1,38 € mesačne.

Člen družstva je povinný túto stratu uhradiť do 25. septembra nasledujúceho roka po roku v ktorom vznikla strata z hospodárenia podľa tohto bodu.

Čl. 94

Fondy družstva

1. Družstvo vytvára nedeliteľný fond, fond základných členských vkladov, fond členských podielov, fond družstevnej výstavby, sociálny fond, príp. iné zabezpečovacie fondy na opravy a údržbu bytového fondu.

2. Tvorba a použitie fondov na opravy a údržbu bytového fondu sa riadi osobitnými predpismi, týmito stanovami a uzneseniami najvyššieho orgánu družstva.

Čl. 95

Základné imanie

1. Základné imanie družstva tvorí súhrn členských vkladov podľa čl. 15 ods. 1.

2. Zapisované základné imanie družstva je 47 981,80 €.

Čl. 96

Nedeliteľný fond

1. Družstvo vytvára nedeliteľný fond vo výške polovice zapisovaného základného imania. Tento fond družstvo dopĺňa z čistého zisku najmenej vo výške 10%, ak nedeliteľný fond klesne pod podiel 50% zo zapisovaného imania družstva, dokiaľ fond nedosiahne stanovenú výšku.

2. Prostriedky nedeliteľného fondu sú voľne použiteľné, nie sú uložené na zvláštnom účte.

3. Zdroje nedeliteľného fondu sa používajú na úhrady straty.

4. Nedeliteľný fond sa nemôže za trvania družstva použiť na rozdelenie medzi členov.

Čl. 97

Fond základných členských vkladov

1. Základný členský vklad je podmienkou trvania členstva v družstve. Výška základného členského vkladu je uvedená v čl. 5 ods. 1.

2. Prostriedky uložené na fonde ZČV sú súčasťou vyrovnávacieho podielu podľa čl. 27.

Čl. 98

Fond členských podielov

1. Fond členských podielov sa tvorí z peňažného, osobného alebo vecného plnenia na členský podiel, zhodnocovaného o splatený investičný úver poskytnutý na družstevnú výstavbu.

2. Určenie výšky členského podielu a jeho použitie upravuje čl.16.

3. Zdroje fondu členských podielov sa použijú na čiastočnú úhradu pri prevode družstevného bytu (nebytového priestoru) do vlastníctva jeho nájomcu podľa platných predpisov.

4. Fond členských podielov sa eviduje podľa jednotlivých ekonomických jednotiek strediska bytového hospodárstva (bytových objektov) a v rámci nich podľa jednotlivých členov.

5. Prostriedky uložené na fonde členských podielov sú súčasťou vyrovnacieho podielu za podmienok uvedených v čl. 27.

Čl. 99

Fond družstevnej bytovej výstavby

1. Fond družstevnej bytovej výstavby sa tvorí z poskytnutých štátnych príspevkov na družstevnú výstavbu. Ďalej sa tvorí aj z príspevkov iných právnických osôb, ktoré sa združujú na družstevnú výstavbu, resp. za účelom vybudovania nebytových vstavaných zariadení.

2. Prostriedky fondu sa použijú na úhradu nákladov spojených s družstevnou výstavbou.

3. Zdroje fondu sa použijú na čiastočnú úhradu pri prevode družstevného bytu do vlastníctva nájomcu.

4. Fond družstevnej výstavby sa eviduje podľa jednotlivých ekonomických jednotiek strediska bytového hospodárstva (bytových objektov).

Čl. 100

Fond prevádzky, údržby a opráv

Tvorba a čerpanie Fondu prevádzky, údržby a opráv, a rozsah oprávnení na nakladanie s ním sa spravuje ustanoveniami zák. č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov a príslušnými ustanoveniami zmluvy o výkone správy, platnej pre dotknutý bytový dom. Člen družstva nesmie byť donucovaný schváliť alebo podpísať zmluvu o výkone správy obsahujúcu ustanovenia nad rámec zákona. Neschválenie takejto zmluvy nesmie byť dôvodom na výpoveď zo správy zo strany družstva.

Čl. 101

Ďalšie zabezpečovacie fondy

1. Družstvo vytvára sociálny fond. Jeho tvorba a použitie sa riadi podľa ustanovení kolektívnej zmluvy, ktorú uzatvára vedúci organizácie s odborovou organizáciou 8).

2. Družstvo vytvára fond odmien. Tento fond sa tvorí prídelom zo zisku. O výške fondu rozhoduje Zhromaždenie delegátov a o jeho použití vedúci organizácie.

3. Družstvo vytvára ďalšie zabezpečovacie fondy, najmä Investičný pôžičkový fond na investičné akcie a Preklenovací pôžičkový fond na preklenutie dočasného nedostatku prostriedkov na účte domu v správe OSBD.

8) Zákon č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní.

Zákon č. 152/1994 Z. z.

Čl. 102

Spoločné ustanovenia o fondoch

Podrobnejšie ustanovenie o tvorbe a použití fondov upravujú vnútrodružstevné predpisy.

Čl. 103

Spôsob použitia zisku a úhrada straty

1. Zo zisku hradí družstvo prednostne svoje odvodové a daňové povinnosti.

2. Zostatok zisku použije družstvo podľa rozhodnutia zhromaždenia delegátov.

3. Podiel člena na zisku, ktorý bol určený na rozdelenie členom, sa určí v nadväznosti na výške základného členského vkladu, prípadne aj na výške ďalších vkladov člena.

4. Stratu z hospodárenia družstvo hradí podľa rozhodnutia zhromaždenia delegátov:

a) z nedeliteľného fondu,

b) rozvrhnutím na členov v rovnakom pomere ako je uvedené v ods. 3,

c) kombináciou vyššie uvedených spôsobov.

5. Na strate z inej hospodárskej činnosti sa člen podieľa maximálne do výšky 16,60 € ročne.

SIEDMA ČASŤ

Čl. 104

Zrušenie a likvidácia družstva

1. Družstvo sa zrušuje:

a) uznesením zhromaždenia delegátov,

b) zrušením konkurzu po splnení rozvrhového uznesenia alebo zrušením konkurzu z dôvodu, že majetok úpadcu nepostačuje na úhradu výdavkov a odmeny správcu konkurznej podstaty, zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,

c) rozhodnutím súdu,

d) uplynutím doby, na ktorú bolo družstvo zriadené,

e) dosiahnutím účelom, na ktorý bolo družstvo zriadené,

f) premenou družstva na inú obchodnú spoločnosť.

2. Rozhodnutie zhromaždenia delegátov o zrušení sa osvedčuje notárskou zápisnicou.

3. Družstvo zaniká výmazom z obchodného registra.

Čl. 105

Uznesenie zhromaždenia delegátov o zlúčení, splynutí alebo rozdelení družstva musí obsahovať určenie právneho nástupcu a vymedzenie obchodného imania, ktoré na neho prechádza. Pri rozdelení družstva zhromaždenie delegátov určí, ako sa imanie družstva a jeho členovia rozdelia. Pri tomto určení sa berie zreteľ na oprávnené záujmy jednotlivých členov.

Čl. 106

1. Pri splynutí družstiev prechádza imanie a členstvo na novovzniknuté družstvo dňom, ku ktorému bolo novovzniknuté družstvo zapísané do obchodného registra.

2. Pri zlúčení družstva s iným družstvom imanie zlučovaného družstva a členstvo prechádzajú na preberajúce družstvo ku dňu výmazu družstva z obchodného registra.

3. Pri rozdelení družstva prechádza imanie družstva a členstvo na družstvá vzniknuté rozdelením ku dňu, keď tieto družstvá boli zapísané do obchodného registra.

4. V obchodnom registri sa vykoná výmaz zanikajúceho družstva a zápis družstva vzniknutého splynutím alebo družstiev vzniknutých rozdelením. Výmaz družstva zaniknutého zlúčením a zápis zmeny pri družstve, s ktorým bolo zlúčené, sa vykoná taktiež k tomu istému dňu.

Čl. 107

1. Súd môže na návrh orgánu štátnej správy, orgánu alebo člena družstva, alebo osoby, ktorá preukáže právny záujem, rozhodnúť o zrušení družstva a jeho likvidácii, ak:

a) počet členov družstva klesol pod päť členov,

b) súhrn členských vkladov klesol pod sumu zapisovaného základného imania,

c) uplynuli dva roky odo dňa, keď skončilo funkčné obdobie orgánov družstva, a neboli zvolené orgány, alebo bola porušená povinnosť zvolať zhromaždenie delegátov, alebo družstvo po dobu dlhšiu ako dva roky nevykonáva žiadnu činnosť

d) družstvo porušilo povinnosť vytvárať nedeliteľný fond,

e) družstvo porušuje ustanovenie o predmete činnosti,

f) založením, splynutím alebo zlúčením družstva bol porušený zákon.

2. Súd môže pred rozhodnutím o zrušení družstva stanoviť lehotu na odstránenie dôvodu, pre ktorý bolo zrušenie navrhnuté.

Čl. 108

Likvidácia družstva

1. Zrušené družstvo vstupuje do likvidácie, likvidátorov menuje zhromaždenie delegátov.

2. Likvidátori sú povinní vypracovať pred rozdelením likvidačného zostatku návrh na jeho rozdelenie, ktorý prerokúva zhromaždenie delegátov. Návrh na rozdelenie musí byť na požiadanie predložený každému členovi družstva.

3. Likvidačný zostatok sa rozdelí postupne tak, že každému členovi sa vyplatí čiastka do výšky jeho základného členského vkladu, prípadne ďalšieho členského vkladu. Zvyšok likvidačného zostatku sa rozdelí v pomere, v akom sa podieľajú na základnom imaní družstva.

4. Pri likvidácii družstva sa použijú primerane ustanovenia § 70-75a Obchodného zákonníka.

ÔSMA ČASŤ

Spoločné ustanovenia

Čl. 109

Odvolanie člena proti rozhodnutiu predstavenstva alebo predsedu družstva

1. V prípadoch uvedených v stanovách sa môže člen proti rozhodnutiu predstavenstva písomne odvolať v lehote pätnástich dní na zhromaždenie delegátov.

2. Odvolaniu podľa ods. 1 môže vyhovieť predstavenstvo samo. Svoje rozhodnutie musí členovi oznámiť doručením do vlastných rúk. Ak predstavenstvo odvolaniu samo nevyhovie, musí ho predložiť na rozhodnutie najbližšiemu rokovaniu zhromaždenia delegátov, ak bolo podané najneskôr tridsať dní pred jeho konaním.

3. Rozhodnutie najvyššieho orgánu o odvolaní podľa ods. 1 a 2 je konečné a musí byť členovi doručené do vlastných rúk.

Čl. 110

1. V prípadoch uvedených v stanovách sa môže člen proti rozhodnutiu predsedu písomne odvolať v lehote pätnástich dní na predstavenstvo družstva.

2. Odvolaniu podľa ods. 1 môže vyhovieť predseda sám. Svoje rozhodnutie musí členovi oznámiť doručením do vlastných rúk.

3. Predstavenstvo rozhoduje o odvolaniach uvedených v ods. 1 do šesťdesiatich dní od ich podania. Rozhodnutie predstavenstva je konečné a musí byť doručené členovi do vlastných rúk.

4. Zamietavé rozhodnutie musí obsahovať poučenie o práve člena podať odvolanie. Ak sa člen riadil nesprávnym poučením orgánu družstva o odvolaní, alebo ak poučenie o odvolaní nebolo dané, považuje sa za včas podané aj odvolanie, ktoré bolo podané po uplynutí určenej lehoty, najneskôr však do troch mesiacov od doručenia rozhodnutia.

Čl. 111

Sťažnosti, oznámenia a podnety

1. Sťažnosti, oznámenia a podnety vybavujú podľa ich obsahu orgány družstva alebo ich správna zložka v súlade s ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov.

2. O podnetoch členov k rozhodnutiam o činnosti orgánov družstva rozhodujú orgány družstva, riaditeľ družstva najneskôr do tridsiatich dní, predstavenstvo a kontrolná komisia najneskôr do šesťdesiatich dní od ich podania. O ich vybavení informuje príslušný orgán družstva člena doporučeným listom.

Čl. 112

Doručovanie

1. Družstvo doručuje písomnosti svojim členom spravidla poštou alebo iným vhodným spôsobom, a to na adresu, ktorú člen uviedol.

2. Doručenie písomností doporučeným listom alebo so vlastných rúk je nutné iba v prípadoch, keď sa doručuje rozhodnutie orgánu družstva, proti ktorému má dotknutá osoba právo podať opravný prostriedok.

3. Povinnosť družstva doručiť písomnosť doporučeným listom je splnená dňom, ktorým pošta písomnosť doručí, alebo dňom, ktorým ju družstvu vráti z poslednej známej adresy ako nedoručiteľnú. Táto povinnosť je splnená aj dňom, ktorým je písomnosť doručená funkcionárom alebo pracovníkom družstva a člen jej prevzatie písomne potvrdí.

4. Povinnosť družstva doručiť písomnosť do vlastných rúk je splnená:

a) pri doručovaní písomnosti funkcionárom alebo pracovníkom družstva, ako náhle člen jej prevzatie písomne potvrdí,

b) pri doručovaní poštou, ako náhle pošta písomnosť do vlastných rúk doručí.

5. Účinky doručenia nastanú aj vtedy, ak pošta písomnosť družstvu vráti ako nedoručiteľnú a člen svojim konaním doručenie zmaril, alebo ak člen prijatie písomnosti odmietol.


Čl. 113

Počítanie času

1. Lehota určená podľa dní začína plynúť dňom, ktorý nasleduje po udalosti, ktorá je rozhodujúca pre jej začiatok. Polovicou mesiaca sa rozumie pätnásť dní.

2. Koniec lehoty určenej podľa týždňov, mesiacov alebo rokov pripadá na deň, ktorý sa pomenovaním alebo číslom zhoduje s dňom, na ktorý pripadá udalosť, od ktorej lehota začína plynúť. Ak nie je taký deň v mesiaci, pripadne posledný deň lehoty na jeho posledný deň.

3. Ak bola lehota predĺžená, v pochybnostiach sa má za to, že nová lehota začína plynúť dňom, ktorý nasleduje po uplynutí lehoty pôvodnej.

4. Ak pripadne posledný deň lehoty na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty nasledujúci pracovný deň.

5. Lehota na podanie je zachovaná, keď písomnosť bola posledný deň lehoty doručená adresátovi alebo keď bola podaná na pošte.

6. Predstavenstvo môže zo závažných dôvodov odpustiť zmeškanie lehoty, ak o to člen požiada do pätnástich dní odo dňa, keď pominula príčina zmeškania a ak člen vykonal v tej istej lehote zmeškaný úkon. Zmeškanie lehoty nie je možné odpustiť, ak odo dňa, kedy mal byť úkon vykonaný, uplynul jeden rok.

Čl. 114

O žiadostiach a odvolaniach členov, o ktorých družstvo pred rozhodnutím platnosti týchto stanov s konečnou platnosťou nerozhodlo, bude rozhodnuté podľa týchto stanov.

Čl. 115

Pokiaľ sa v týchto stanovách hovorí o členoch – nájomcoch, vzťahujú sa primerane tieto ustanovenia aj na členov – vlastníkov s výnimkou prípadov, ktoré riešia osobitné zákony, najmä Občiansky zákonník, zákon č. 182/1993 Z. z. a zmluva o výkone správy.

Čl. 116

Tieto stanovy s dodatkami boli schválené na zhromaždení delegátov dňa 13.06.2016 a nadobúdajú účinnosť dňom uloženia do zbierky listín obchodného registra.

 • predseda predstavenstva OSBD Čadca: Ing. Marián Sihelník
 • podpredseda predstavenstva OSBD Čadca: Marián Baranec

Za správnosť vyhotovenia zodpovedá: p. Vlasta Budošová