Aktuality

Obnovenie stránkových hodín na OSBD Čadca.

Na základe Opatrení Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia“ číslo: OLP/3795/2020 na podmienky správcov bytových domov vydáva OSBD Čadca nasledovné usmernenia:

1/ S účinnosťou od 11.05.2020 je umožnený  vstup do administratívnej budovy OSBD Čadca pre klientov za účelom osobného vybavovania ich požiadaviek v úradných hodinách.

2/ S účinnosťou od 11.05.2020 vybavovanie klientov sa bude zabezpečovať v kancelárskych priestoroch  OSBD Čadca.

 3/Pri vstupe  do budovy sú klienti povinní dodržiavať vzdialenosti vyznačené červenými čiarami 

4/ Vstup do miestnosti pre osobné vybavovanie pre klientov je povolený iba za podmienok použitia ochranného rúška, dezinfekcie rúk, použitia ochranných rukavíc a dodržiavania minimálne dvojmetrového odstupu.

5/ S účinnosťou od 11.5.2020 sa povoľuje len v nevyhnutných prípadoch možnosť rozhodovania vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome spôsobom písomného hlasovania pri dodržaní všetkých opatrení zabraňujúcich šíreniu COVID-19 za týchto podmienok:

 ➢  písomné hlasovanie uskutočniť mimo domu vo vonkajšom prostredí,

 ➢ hlasujúci vlastník bytu a nebytového priestoru je povinný prekryť horné dýchacie cesty rúškom, používať ochranné rukavice, vlastné pero, zachovať odstup minimálne dva metre, 

➢ organizovanie písomného hlasovania zabezpečí zástupca vlastníkov v dome a dvaja zvolení overovatelia prítomní pri podpise na hlasovacej listine, 

➢ hlasovaciu listinu z písomného hlasovania je potrebné doručiť na družstvo v nasledujúci deň po písomnom hlasovaní,

➢ výsledok písomného hlasovania zverejní družstvo do 7 dní od konania písomného hlasovania v súlade s uzatvorenou zmluvou o výkone správy.

                                                                                          

                                                                                                             

Ing. Marián Sihelník

riaditeľ OSBD Čadca

                                                                                                             

Theme: Overlay by Kaira E-mail: osbdcadca@osbdcadca.sk
Adresa: Gočárova 252, 022 47, ČADCA