Ponuka správy bytových domov

Prečo si vybrať za správcu Vášho bytového domu práve OSBD
Čadca ?

Dlhoročné skúsenosti nás predurčujú stať sa aj Vašim partnerom v oblasti
správy bytov a nebytových priestorov a dávajú záruku kvality, znalostí a zručností v
tejto oblasti.

Ponúkame komplexné služby pod jednou strechou, pričom prioritou je kvalita
poskytovaných služieb a nielen ich rozsah. Vlastníci bytov a NP sú našimi partnermi a
rozhodujú o spoločných častiach a zariadeniach bytového domu a my sa snažíme
zabezpečiť, poradiť a pomôcť pri výbere kvalitných služieb za optimálnu cenu.
Vykonávame nielen bežné činnosti súvisiace so správou bytov a nebytových
priestorov, ale aj činnosti pri modernizácii, komplexnej obnove, zateplení bytových
priestorov a NP (nebytových priestorov), meraní a regulácii, starostlivosť o rozvody
ÚK,TÚV a SV, elektroinštalácie a iné. Sprostredkúvame aj služby dodávateľským
spôsobom od firiem, s ktorými máme dlhodobé a dobré skúsenosti.
Dlhoročné skúsenosti sú spojené s poznatkami, ktoré sú stále obnovované,
zamestnanci sú neustále preškoľovaní, aby sme dokázali zabezpečovať kvalitné
služby zosúladené s aktuálnymi legislatívnymi požiadavkami.

Hlavné prednosti poskytovania správcovských služieb od OSBD
Čadca:

– Partnerstvo založené na obojstrannej dôvere
– Individuálny prístup ku klientovi, individuálne riešenie problémov
– Spoľahlivé zabezpečenie služieb v oblasti správy bytových domov
– Skúsenosť so spravovaním bytových domov, znalosť stavebných sústav, či
problematiky správy
– Transparentné správcovstvo bez zvýhodňovania ktoréhokoľvek klienta
– Efektívne nakladanie s finančnými prostriedkami domu, ktoré si môžete
kedykoľvek skontrolovať
– Absolútna transparentnosť vo vedení účtov vášho domu
– Istotu, nakoľko sme na trhu viac ako 60 rokov a vlastníkom sú členovia
družstva pre ktorých vykonávame správu bytových domov
– Uprednostňujeme spokojné bývanie klientov pred dosahovaním vysokého
komerčného zisku spoločnosti.
– Poskytovanie bezplatnej osvety a vzdelávania v oblasti problematiky týkajúcej
sa správy domov a energetiky (osvetové semináre, stretnutia s
vlastníkmi, emailové poradenstvo, atď…)
– Poskytovanie odborného poradenstva, týkajúceho sa správy domov a väčších
investičných projektov,
– Znižovania spotreby energie, či poskytnutia úveru …
– Efektívne vymáhanie nedoplatkov výlučne zákonnými prostriedkami

Theme: Overlay by Kaira E-mail: osbdcadca@osbdcadca.sk
Adresa: Gočárova 252, 022 47, ČADCA